Liturgie Online eredienst, 21 mei 9.30, Hemelvaartsdag


      Luister live mee

De dienst is nu ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

In deze dienst zal Peter Glas voorgaan.


Liturgie Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 2020, aanvang 9.30 uur.

PKN `de Zaaier`

Ouderling van dienst: Lous Bosselaar.
Diaken van dienst: Jan Dijkstra
Organist: Paul Buijnink
Voorganger: Peter Glas
Koster: André Louws

9.20 uur: Orgelspel

9.30 uur: (eventuele) Mededelingen, aansteken van de Paaskaars, hierbij de woorden:

NLB 601

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Aanvanglied NLB 47 – `Volken weest verheugd`: 1 en 2

Eerst orgelspel, dan lezen:

Volken weest verheugd, / jubelt, toont uw vreugd, prijst met handgeklap / ’s HEREN koningschap. Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer, zijn geduchte kracht / geeft z’in onze macht. Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob ’t land, die daar woont met trots, / als beminde Gods.

  1. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon. Luid bazuingeschal / meldt het overal. Zingt Gods eer, heft aan, / ’s Konings eer, heft aan. Heel de aarde hoort / naar des HEREN woord, is zijn rijksgebied. / Zingt een kroningslied! Die de volken leidt / troont in heiligheid.

Bemoediging en Groet

Gebed

Kinderlied:  `Ik moet weg gaan`

Hemelvaart: Jezus gaat weg, maar komt eens terug

Ik moet weggaan (twee keer)
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een mooie brief In jullie harten schrijven

Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest (twee keer)

Een wolk draagt Jezus lager en lager naar zijn kinderen die op aarde zijn; O wat een feest als Jezus weer komt om dan voor altijd bij Hem te zijn!

Pinksterfeest: (hier is de tekst in het liedje anders)

Ik ben bij je (twee keer) Ik ben teruggekomen
En ik heb mijn mooiste vuur voor jullie meegenomen
Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest (twee keer)

Ik ben bij je (twee keer)
Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan
Over alle grenzen
Door het wonder van de Geest (Tekst en muziek: Elly Zuiderveld.)

Bijbellezing: Exodus 24: 15 t/m 18.

  1. Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: 16. de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. 17. En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, 18. ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg.

Bijbellezing: Johannes 16: 16 – 22 – gedeelte bij de kinderkerk

  1. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ 17. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? 18. Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ 19. Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? 20. Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen.
  2. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. 22. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen.

Luisterlied: Evangelische liedbundel 140

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/kroon-hem-met-gouden-kroon/POMS_EO_1386743

Kroon Hem met gouden kroon

Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al, verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer, aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal, wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon, all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer, voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst, wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool,van zee tot zee, ’t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs. Kom, Here Jezus, kom.

Uit de jongerenbijbel: Hemelvaart: naar Handelingen 1

Hemelvaart vieren in de kerk Hemelvaart wordt in de kerk gevierd op de veertigste dag na Pasen. Dat is een donderdag. Op deze dag zie je vooral de kleur wit in de kerk.

Wat betekent Hemelvaart?

Op Paasmorgen was het graf van Jezus leeg: Hij stond op uit de dood. Nadat Jezus was opgestaan, kwam hij nog vaak terug bij zijn leerlingen. Hij vertelde hun dan over Gods nieuwe wereld. Op de veertigste dag na zijn opstanding ging Jezus naar de hemel. Een wolk nam hem mee. De leerlingen bleven alleen achter. Met Hemelvaart denken we eraan terug dat Jezus naar God is gegaan. Hij hoort bij God, en is nu bij Hem. En dankzij Jezus kunnen ook wij met God verbonden zijn.

Verkondiging over Handelingen 1: 10 en 11: . Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.

We luisteren naar ‘Heer wij kijken omhoog` – Sela

https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/2018/05/hemelvaartslied-heer-wij-kijken-omhoog-sela

Troostend zei Jezus deze laatste woorden voordat hij opsteeg naar de Hemel: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’. Sela zingt voor Hemelvaart een toepasselijk lied:

Heer, we kijken omhoog en denken aan U. U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.

Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht; van nu tot in eeuwigheid.

Jezus, hoog op de troon: U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. U laat ons nooit alleen.

Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!

Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.

Danken en bidden

Slotlied: Orgelspel, tekst lezen: `Vrede zij u` Evangelische liedbundel 79

Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden weest niet bevreesd.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

Zegen

Lied NLB 661 — Ten hemel opgevaren is, orgelspel, tekst lezen

1 Ten hemel opgevaren is, halleluja,
Christus die Heer en Koning is, halleluja

2 Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
heerst over hemel, zee en land, halleluja.

3 Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,
wat in de psalm geschreven staat, halleluja.

4 De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja.

5 Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,
de Here Christus die regeert, halleluja.

6 De heilige Drievuldigheid, halleluja,
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja.

Collectebestemming: Diaconie, NL09RABO 0386 5428 56

Bijdrage voor Cvk Protestantse Gemeente De Zaaier, NL11 RABO 0373 7422 15