Liturgie Online eredienst, 21 juni 9.30, Heilig Avondmaal


      Luister live mee

De dienst is nu ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

In deze dienst zal ds. Willemieke Doornenbal uit Kampen voorgaan.


Liturgie 21 juni 2020 van de PKN-gemeente de Zaaier te Ens, aanvang 9.30 uur.

Voorganger: ds. Willemieke Doornenbal

Orgelspel voorafgaand aan dienst

 

OM TE BEGINNEN

Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Aanvangslied: 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Votum en groet (gezongen door voorganger, melodie van Sela)

Leefregels: De tien woorden (een bewerking van Max Arab):

1. De Heer zegt: Ik ben de God die jullie heeft bevrijd.
2. Met een valse voorstelling van mij kun je mij niet dichterbij halen.
Nooit kun je mij vastleggen in dingen die je bedacht hebt.
Uitbeelden kun je mij niet.
Beeld je niet in dat je mij kunt vasthouden boven in de hemel,
beneden op de aarde, of in het water daaronder.
Met jouw verbeelding maak je mensen klein.
Wie een mens klein maakt, maakt God niet groot.
3. Vervals de naam van je God niet door een medemens in de steek te laten.
Laat God er buiten als je bezig bent in je eigen belang.
Vloeken is God betrekken bij kwalijke zaken.
4. Zes dagen van de week werk je samen met de Heer, je God, aan de bevrijding van zijn schepping. Bedenk: op de zevende dag vieren wij samen feest. Je bent een bevrijd mensenkind.
Rusten mag je en gerust mag je zijn – samen met de Heer, je God –
als alles en iedereen tot zijn recht komt.
5. Ouderen vertellen van hun leven met de Heer God.
Hoor vandaag,
hoe God er gisteren was
en er morgen zal zijn…
6. Niemand mag je het leven onmogelijk maken.
Ieder mens heeft recht op een eigen bestaan.
Schep ruimte voor je medemens.
7. Trouw ben je als je eerbied hebt voor mensen en hun manier van leven.
Trouw ben je aan mensen die hun leven met jou willen delen.
8. Je steelt als je iets van een ander afneemt.
Je steelt als je weigert een medemens te geven wat hij nodig heeft.
9. Je zult je met kracht inzetten voor iemands goede naam.
De harde waarheid kan een mens vernietigen.
Het is een vals getuigenis.
Eerlijkheid gaat nooit samen met liefdeloosheid
10. Vergrijp je niet aan de leefwereld van een ander.
Wees bezorgd om alles wat leeft.
Al wat levensgeluk is – voor je medemens en voor jezelf –
zul je koesteren als een Godsgeschenk.

Gebed om ontfermingvoorafgaand zingt de voorganger het Taizé-lied 16b ‘Behoed mij, o God’ een keer voor. Tijdens het gebed zingen we het lied als de voorganger zegt: ‘zo zingen wij…’:

Behoed mij, o God, ik vertrouw op U.
U wijst mij de weg ten leven.
Bij U is vreugde, blijvende vreugde.

Glorialied: Aan U, Vader, alle glorie (lied vertaald door Sytze de Vries)

Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt
U de ere, U de glorie
zon die ons in leven houdt

Om de zoon u alle glorie
woord van eer ons toegezegd
Vleesgeworden vriend en naaste
ons tot brood voor onderweg
U de ere, U de glorie
woord op onze tong gelegd

Door de Geest U alle glorie
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft
U de ere, U de glorie
adem die in mensen leeft

 

RONDOM het WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Kinderlied: ‘Kijk eens naar de vogels’ van Elly en Rikkert

Kijk eens naar de vogels, in het bos of in de stad.
Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze vinden altijd wat.
Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen.
Hij houdt ze in Zijn hand, Hij houdt ze in Zijn Vaderhand.

Kijk eens naar de bloemen, zo prachtig stuk voor stuk.
Ze spinnen niet, ze weven niet, ze maken zich niet druk.
Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen.
Hij houdt ze in Zijn hand, Hij houdt ze in Zijn Vaderhand.

Kijk eens in de spiegel, jij bent nog veel meer waard
dan vogeltjes en bloemetjes, ’t is God die jou bewaart.
Je Vader zorgt voor jou, je Vader zorgt voor jou.
Hij houdt je in zijn Hand, Hij houdt je in zijn Vaderhand.

In Zijn Vaderhand

Lezen uit het Oude Testament: Richteren 13

Zingen: Psalm 98 vers 1 en 2

1 Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2 Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Overdenking

Zingen: Lied 482 ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’ vers 1 en 3

Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons-zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

VIEREN van het HEILIG AVONDMAAL

Nodiging aan tafel

Tafellied: lied 939 ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Tafelgebed

Onze Vader

Viering van het Avondmaal

Dankgebed en voorbeden

Collecte bestemming:
1e Diaconie:
2e Kerk
De rekeningnummers waarop u uw bijdrage kunt overmaken vindt u in het kerkblad.

 

WEGZENDING en ZEGEN

Zegen

Slotlied: lied 793 ‘Bron van liefde, licht en leven’ vers 1 en 2:

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten,
Gij, Gij laat ons niet alleen.