Liturgie online gezinsdienst 21 februari 2021 – 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie van 21 februari 2021

Gezinsdienst PKN-gemeente de Zaaier te Ens
Voorganger: ds. Willemieke Doornenbal
Organist: Klaas Brouwer
Lector: Corné van Marion en Daniel Tjalsma
Jeugdouderling: Piet van Dorpel en Corry van Marion

Voorafgaand aan de dienst speelt organist 

Welkom door Piet van Dorpel 

Openingslied: 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer – Elly en Rikkert

Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je thuis bent of buiten op straat,
maak een vrolijk geluid voor de Heer, met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt je blij, doe je mee,
want ook jij hoort erbij, zing en fluit, roep het uit,
maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je bruin bent of sproetig of blond,
maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met je hand of je voet of je mond,
want een vrolijk geluid maakt je blij,
ben je ziek of gezond, kom erbij,
ook je stem, is van Hem,
maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je thuis bent of buiten op straat,
maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt je blij,
dat Hij jubelt met jou en met mij,
zing en fluit, roep het uit,
maak een vrolijk geluid voor de Heer!
Maak een vrolijk geluid voor de Heer!

Moment van stilte 

Votum en groet 

Onze hulp is de Naam van de Eeuwige
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Gij die door Uw vuur ons hart verwarmt
Gij die door Uw geest ons leven doorgloeit 

Gebed om ontferming 

Wij bidden U, dat wij niet verkillen
Bescherm ons dat de vlam niet dooft
Door Jezus Christus onze Heer
Wees in ons midden in deze 40 dagen
Herschep ons tot vuur van uw vuur.
Amen. 

Glorialied: Diep, diep, diep als de zee – Hemelhoog 327

Diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd,wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus’ liefde voor jou en mij
‘T Is net zo diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus’ liefde voor jou 

Deep, deep, deep as the sea
High, high, high as the sky
Wide, wide, wide as the water blue
Is Jesus’ love for you and me
It is as deep, deep, deep as the sea
High, high, high as the sky
Wide, wide, wide as the water blue
Is Jesus’ love for you 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

Lezing 1: Johannes 6:1-13 uit het Boek door Daniel Tjalsma 

Luisterlied: De jongen zonder naam (Christian Verwoerd)

Ergens bij het water
Daar tussen heel die menigte 
Zat een jongen zonder naam. 
Het krioelde van de mensen, 
Kinderen en ouderen, 
En ook die jongen zonder naam, 
We weten niet van waar hij kwam, 
een dorpje of stad, 
bekend is wel dat hij op deze dag 
wat eten bij zich had. 
Net als ieder ander 
Kwam hij hier ook voor Jezus, 
Die zoveel wonderen had gedaan. 
Want Jezus kon genezen 
En Hij gaf bijzonder onderwijs 
En trok zo heel veel mensen aan. 

Maar nu het langzaam donder werd 
Ontstond er een probleem 
Hoe kwamen zij op deze verre plek 
Aan brood voor iedereen? 

Refrein:
En tussen al die mensen zat een jongen
voor velen onbekend,
en misschien was hij maar klein. 
Hij had alleen 5 broden en 2 vissen. 
Maar niemand kon bedenken hoe nuttig hij zou zijn. 

En Jezus vroeg Filippus 
Of er hier in de omgeving 
Brood te koop zou zijn misschien. 
Maar Filippus kon wel raden 
Dat er veel te weinig geld was 
Om iedereen van eten te voorzien. 
En terwijl ze daar maar wachtten 
En het nu echt later werd,
Had een andere discipel van de Heer 
Die jonge knul ontdekt.

Refrein 

Hoewel het dus niet veel was, 
Gaf de jongen het aan Jezus 
En iedereen ging zitten in het gras. 
Jezus nam de broden, 
Sprak een zegen uit en brak het. 
En toen bleek wat een wonder dit breken was. 
Er was genoeg voor duizenden, 
Uiteindelijk nog veel meer. 
Vijf broden en twee vissen werden veel 
In de handen van de Heer.

Refrein 

En daarom wil ik dit aan jou vertellen. 
Je hebt misschien niet veel 
En voelt je heel erg klein 
Maar als je wat je hebt aan Hem gaat geven 
Dan zal het je verbazen 
Hoe nuttig je zal zijn! 

Korte overdenking: Het zijn de kleine dingen die het doen

Lied: Weinig is veel – Hemelhoog 93 

Refrein:
Weinig is veel in de handen van Jezus,
klein gebaren van liefde zijn sterk.
Groot is de zegen als God aan het werk is:
minder wordt meer. door de hand van de Heer. 

De mensen zaten hongerig bij Jezus in het gras.
Hij zegende en brak het brood.
het beetje dat er was.
Hij gaf het aan de mensen en zij delden met elkaar.
het wonder van de overvloed begint als klein gebaar.

Refrein 

Wij stoppen zaadjes in de grond die dood lijken te gaan.
Maar wacht maar tot lente komt en hier weer bloemen staan.
Wij werken op de aarde en wij doen wat God bedacht.
En op een dag draagt alles vrucht, want God heeft groot gedacht.

Refrein 

Lezing 2: Johannes 6:32-40 door Corné van Marion 

Lied: ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven – Hemelhoog 299 

‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m’n handel, in m’n wandel, 
in m’n slapen en ontwaken, 
‘k Heb Hem nodig, dag aan dag.

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
in m’n handel. in m’n wandel, 
in m’n slapen en ontwaken, 
‘k wil Hem volgen, dag aan dag. 

Korte overdenking: Jezus is broodnodig 

Meditatief moment – orgelspel 

Gebeden – we sluiten af met het Onze Vader 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid, Amen 

Collecte 

Slotlied: Wat een wonder dat ik meewerken mag – HH 709

Refrein:
Wat een wonder dat ik
Meewerken mag in uw koninkrijk,
Dat ik meewerken mag
En ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen
Zal ik werken aan uw recht.
Ik dank U Heer
En doe graag wat U mij zegt. 

Wij mogen bidden voor wie ziek is,
Koken voor wie honger heeft,
Steunen wie de kracht mist,
Troosten wie gevangen leeft.
Jezus deed het ons voor:
De Vader geeft, wij geven door.

Refrein 

Wij mogen zorgen voor wie arm is,
Kleden wie geen kleren heeft,
Helpen wie gevlucht is,
Delen met wie niets meer heeft.
Jezus deed het ons voor:
De Vader geeft, wij geven door. 

Zegen 

Mag de Heer die loopt met verwonden voeten
met je meegaan op jouw weg
Mag de Christus die jou dient met zijn doorboorde
handen, jouw handen uitstrekken tot dienst
Mag de Heer die jou dient met een verwond hart
jouw hart openmaken voor liefde
Mag jij in elk die je ontmoet Christus ontmoeten
en Mag elk die jou ontmoet in jou zien.
Amen 

Na afloop orgelspel