Liturgie Online eredienst, 20 september 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie Eredienst PKN De Zaaier – Ens
20-09-2020 – 9.30 uur

Voorganger: Ds. M. Visser te Wezep
Ouderling v dienst: Beppego van Wijk
Diaken v dienst: Wikje Ziel
Organist: René van Rijn

Orgelspel

Welkom en afkondigingen (ouderling v dienst)

Aansteken Paaskaars (ouderling v dienst)

Zanggroep: Liedboek: 704: 1, 2 en 3
1
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
2
Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
3
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Votum en groet

Luisterlied: Opwekking 717

Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God – – – – –

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

-2x-
God U bent mijn God
Ik rust in U alleen
Wet en samenvatting

Zanggroep: Psalm 119: 45 en 51
45
Uw banvloek treft wie niet uw woord bewaart,
zijn leugentaal keert ledig tot hem weder.
Maar ik heb lief al wat Gij openbaart.
Gij zuivert d’ aard, verdelgt de overtreder.
Wanneer uw oordeel door de wereld vaart
buig ik, o Heer, mij huiv’rend voor U neder.
51
Toon aan uw knecht uw lichtend aangezicht,
wijs mij de weg van uw verordeningen.
Al mijn gedachten zijn op U gericht.
Ik voel de tranen naar mijn ogen dringen,
wanneer ik zie hoe men uw wet ontwricht
en niet meer gaat waar onze vaadren gingen.

Kindermoment: Over David die om eten vraagt

Kinderlied: Dankliedje voor het eten

Gebed

Schriftlezingen:
Genesis 6: 1-8 en Genesis 8: 14-22

Zanggroep: Psalm 50: 7 en 11
7
Offer God lof, bied Hem uw dankbaarheid,
voldoe aan uw geloften, Hem gewijd.
Dan zult gij, als het onheil u omringt,
wanneer de angst u in de engte dringt,
Mij roepen en Ik zal het al doen keren.
Ik geef u ruimte en gij zult Mij eren.
11
Zo spreekt de Heer; al wie in dankbaarheid
aan Mij het offer van zijn leven wijdt,
houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan.
Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan.
Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren;
Ik zal mijn vrede aan hem openbaren.

Preek

Zanggroep: Psalm 103: 4 en 5
4
Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.
5
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Gebed

Slotzang (Luisterlied): Op Toonhoogte 2015: 334

1
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
2
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Dan zingt mijn ziel) tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
3
Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,

Zegen

Collecte
Bestemming 1e Diaconie, 2e Kerk
Er wordt in de kerk niet gecollecteerd; de rekeningnummers waarop u uw bijdrage kunt overmaken vindt u in het kerkblad.