Liturgie online eredienst, 20 december 09:30, 4e adventszondag


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 20 december 2020 – 4e adventszondag

Protestantse Gemeente ‘De Zaaier’ te Ens
Voorganger: de heer G. den Boef – Dronten
Ouderling van dienst: Karin Steigenga
Diaken van dienst: Klaas Pol
Organist: Paul Buijnink

De bloemengroet van de vorige week is als groet gegaan naar Peter Glas.


Binnen de algehele lock-down is de dringende oproep nu nog sterker: blijf zoveel mogelijk thuis. Het advies van de PKN landelijk is en maak bij voorkeur gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.
Hoewel de richtlijn nog ruimte laat voor diensten met maximaal 30 kerkbezoekers, menen wij dat we dat ten tijde van deze strenge en ingrijpende maatregelen (lock-down) niet moeten doen. Dus heeft het moderamen afgelopen week besloten voorlopig de diensten alleen online uit te zenden zonder kerkbezoekers.
Dat betekent dat er in de komende periode dus ook geen kinderkerk en op Eerste kerstdag ook geen kinderkerstfeest is.
Wel zal er in de Kerstnachtdienst en de dienst op Eerste Kerstdag medewerking zijn van (muzikale)gemeenteleden. Hiermee hopen we het volgen van de dienst thuis toch een feestelijk tintje te geven.

De open kerk op de woensdagmiddag gaat nu dus ook niet meer door.

De bazarcommissie meldt dat de trekking van de verloting vrijdagavond j.l. is gedaan. Dit is terug te zien op kerkdienstgemist.nl op de datum 18 december 2020.


Orgelspel

Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)

Aansteken van de Paaskaars (ouderling van dienst)

Afspelen Aanvangslied: Opwekking 733 10.000 redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Bemoediging en groet

Aansteken van de 4e adventskaars

Zanggroep zingt: Lied 442 : 1 en 2

1.Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 2.Vervul, o Heiland, het verlangen,
Verlos mij van mijn bange pijn! waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Zie heel mijn hart staat voor U open Ik wil in ootmoed U ontvangen
en wil, o Heer, uw tempel zijn. mijn ziel en zinnen zijn bereid.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen Blijf in uw liefde mij bewaren
verkwik mij met uw heilge gloed. waar om mij heen de wereld woedt.
Kom met uw zachte glans doordringen, O, mocht ik uwe troost ervaren
o zon van liefde, mijn gemoed! doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Verootmoedigingsgebed

Zanggroep: Lied 150a : 1, 3 en 4

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Leefregel: Filippenzen 4 : 4-7

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, ons hart en onze gedachten in Christus Jezus bewaren. Amen.

Zanggroep: Lied 450:1 en 2.

1. Verblijdt u in de Heer te allen tijd!
dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

2. Weest niet bezorgd, maar bidt en smeekt de Heer,
weest niet bezorgd, maar mild en toegenegen,
want Hij brengt in uw ballingschap een keer;
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend.

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment: De geboorte van Johannes

Afspelen: Als je veel van iemand houdt

Schriftlezing: Lucas 1 : 39-56

Zanggroep: Lied 157a 1 en 2 Mijn ziel maakt groot de Heer

1.Mijn ziel maakt groot de Heer 4.Hij heeft het lang voorzegd:
mijn geest verheugt zich zeer, aan Israël, zijn knecht
want God heeft mij geringe, zal Hij genade schenken
die Hem als dienstmaagd dien, en Hij zal Abraham
goedgunstig aangezien; en al wie na Hem kwam
en deed mij grote dingen. In eeuwigheid gedenken.

Overdenking

Afspelen: LvdK 125 : 1 en 5 O kom, o kom, Immanuel

1.O kom o kom, Immanuel
Verlos uw volk, uw Israël
Herstel het van ellende weer
Zodat het looft uw naam o Heer
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuel

5.O kom, die onze Heerser zijt,
In wolk en vuur en majesteit
O Adonai die spreekt met macht,
Verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuel

Dankzegging en voorbeden

Collecte bestemming: 1e Diaconie: Project Kinderkerk; 2e Kerk; 3e Missionaire commissie
Collecte kan digitaal gegeven worden. (voor de rekeningnummers zie kerkblad.)

Zanggroep: Lied 444:

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
Van de eeuwenlange nacht,
een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Zij die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten-
begroeten ’t morgenrood.

De zonne voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
in Christus, ’t eeuwig licht.

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Zegen

Afspelen: Hemelhoog 373: Grote God, zie ons verlegen

 

Grote God, zie ons verlegen
ogen hunkerend naar licht
over nevelige wegen
dakloos: zwervers zonder zicht,
roepend al te grote woorden,
lamgeslagen, ziende blind,
zoekers die zichzelf verloren
hoe wij zoeken, niemand vindt.

Christus, hoor ons diep verlangen
vrij van heimwee thuis te zijn,
waar wij blij verbaasd ontvangen
levend water, brood en wijn;
om te delen, door te geven
parels uit een oude schat,
niet nog langer zo te leven
als wij nu doen: moe en mat.