Liturgie Online eredienst, 2 augustus 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.
In deze dienst zal Regine Agterhuis voorgaan.


Liturgie zondag 2 augustus 2020 9.30 uur

Voorganger: Regine Agterhuis
Organist: Klaas Brouwer
Ouderling van dienst: Lous Bosselaar
Diaken van dienst: Philip Tichelaar

Orgelspel

Afspelen: Dit is een morgen als ooit de eerste

Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 2

Zing een nieuw lied voor God de Here,
Want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
Met opgeheven rechterhand
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
Bevrijdend heil en bindend recht
Voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd

Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
Naar de belofte eens gegeven,
Het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
Het heil van onze God aanschouwd.

Votum en groet

Zingen: Lied 675: 1 en 2 Geest van hierboven

Geest van hierboven,
Leer ons geloven,
Hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
Deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
Van grote dingen
Als wij ontvangen
Al ons verlangen,
Met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
Zal Hij ons geven,
Als wij herboren
Hem toebehoren,
Die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
Wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
Wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
Voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
De macht aanvaarden
En onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
Doet triomferen
Die naar U heten
En in U weten,
Dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Leefregels

Gebed om ontferming

Zingen: Hemelhoog 233: 1 en 2 Laat me in U blijven, groeien, bloeien

Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien,
O Heiland, die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
Of ’k ben en wis verderf gewijd;
Doorstroom, beziel en zegen mij,
Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

Ik kan mij zelf geen wasdom geven:
Niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
En levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort;
De rank die U ontvalt, verdort.

Gebed opening van het woord

Kindermoment

Afspelen lied: Hij is machtig

Lezen: Romeinen 8: 31-39

Zingen: Lied 319: 1, 5, 6 en 7

Alles wat er staat geschreven,
Heer, doe ons verstaan,
Want uw woorden zijn ons leven,
Spreek ons aan!

Jezus heeft het laatst gesproken
En zijn stem gaat voort,
Want als graan is Hij gebroken
Woord voor woord.

Zend uw regen uit de wolken
Die het groeien doet:
Graan dat brood wordt voor uw volk in
Overvloed

Gij gaat onze aard’ te boven,
Zend uw adem neer,
Heel de aarde moet u loven
Meer en meer.

Verkondiging

Zingen: Lied 641 Jezus leeft en ik met Hem

Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
Roept ook mij straks tot het leven,
Opdat ik zijn licht aanschouw,
Dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Hem is het rijk
Over al wat is gegeven
En ik zal, aan Hem gelijk,
Eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw, –
Dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht,
Mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in ’t nauw, –
Dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Nu is de dood
Mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
Zal de Levende mij geven
Als ik stil Hem toevertrouw:
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’

Dankzegging en voorbeden

Collecte bestemming: (er wordt in de kerk niet gecollecteerd)
1e Diaconie: ISEE (Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea)
2e Kerk

De rekeningnummers waarop u uw bijdrage kunt overmaken vindt u in het kerkblad.

Zingen: Hemelhoog 347a: Jezus alleen

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

Zegenbede

Lied (afspelen) Hemelhoog 346: Ik wandel in het licht met Jezus

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk’re dal ligt achter mij,
en ‘k weet mij in Zijn trouw geborgen.
Welk een liefdevolle vriend is Hij.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon,
en ‘k kan niet anders moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Orgelspel