Liturgie Online eredienst, 19 juli 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

 

In deze dienst zal C. W Smit uit Zwolle voorgaan.


Liturgie zondag 19 juli 2020 – 9.30 uur

Voorganger: C. W Smit uit Zwolle
Ouderling van dienst: Jacqueline Loosman
Diaken van dienst: Jan Dijkstra
Organist: Klaas Brouwer

1. Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst

2. Aanvangslied: Ik wil opstaan (psalmen voor nu 86)

U roept, ik luister, Heer
Ik ben zo moe, zo leeg
Voel me ellendig Heer, kijk toch naar mij om
U vertrouw ik U bent God, en God ik ben Uw kind
Steek Uw handen naar mij uit, en help mij overeind
Heer til mij uit het stof, U luistert toch naar mij
Ik roep dag in dag uit, gun mij wat geluk
U wilt elke fout vergeven, doet wat u beloofd
Nooit ziet U een mens die om U roept over het hoofd

Ik wil opstaan Heer
De weg die U wijst, wil ik inslaan
Met een hard dat voor U klopt Heer
Dat kan zingen van Uw grote liefde Heer
U geeft leven, leven aan wie afgeschreven leek
Aan wie afgeschreven leek

Als ik geen licht meer zie
En weinig lucht meer heb
Als ik U nodig heb, luister dan naar mij
Als ik zucht of om U roep Heer, laat mij niet alleen
Er is geen God als U, wie doet Uw daden na?
Elk volk bestaat door U, ademt door Uw wil
Ieder volk van deze wereld buigt voor U en zingt
Niemand die de juiste worden voor Uw grootheid vindt

Ik wil opstaan Heer
De weg die U wijst, wil ik inslaan
Met een hard dat voor U klopt Heer
Dat kan zingen van Uw grote liefde Heer
U geeft leven, leven aan wie afgeschreven leek
Aan wie afgeschreven leek

Een arrogante kliek, die dol is op geweld
Heeft het op mij voorzien, zij willen mijn bloed

Zij zijn blind voor wat U van hen wilt, ze zien U niet
Niet Uw zorg, niet Uw geduld, Uw grote liefde niet
Heb medelijden Heer en komt u naar mij toe
Geef kracht en ruimte Heer, laat me verder gaan
Laat me merken Heer, dat ik met U op weg kan gaan
Waar een ander zonder U zou moeten blijven staan

Ik wil opstaan Heer
De weg die U wijst, wil ik inslaan
Met een hard dat voor U klopt Heer
Dat kan zingen van Uw grote liefde Heer
U geeft leven, leven aan wie afgeschreven leek
Aan wie afgeschreven leek

3. Stil gebed

4. Votum en Groet

5. Gebed om ontferming

6. Loflied: Gezang 460: 1,2,3

Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

7. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Naar NL 259

8. Kindermoment

Afspeellied: Wat je zaait

9. 1e Schriftlezing: Jesaja 40: 12-25

10. Prijs Adonai (Wie is als Hij?)

(tot 2.00 min)

Wie is als Hij?
De Leeuw, maar ook het Lam
Gezeten op de troon
Bergen buigen neer
De zee verheft haar stem
Voor de allerhoogste Heer

Prijs Adonai
Wanneer de zon opkomt
Totdat zij onder gaat
Prijs Adonai
Alle naties van de aard
Alle heiligen, aanbidt Hem

11. 2e schrijftlezing: Mattheus 13: 24-30 en 36-43

12. NL 765

1. Gij hebt met uw brede gebaren
de mensen gestrooid uit uw hand
en in de seizoenen der jaren
volmaakt Gij de oogst op uw land.

2 In deze onstuimige lente,
waarin heel de wereld bestaat,
verwekt Gij de elementen
en wie scheidt het goed van het kwaad?

3 En wie zal het zaad onderscheiden,
het zij tot verval of tot eer?
Uw regen geeft regen aan beide,
uw zon ziet op beide terneer.

4 Heer, zijn wij het zaad van uw akker,
Gij doet ons ontkiemen tot graan.
Wij sliepen en Gij roept ons wakker,
Gij doet ons uit aarde ontstaan.

5 Wij groeien de aarde te boven,
wij rijpen in weer en in wind,
totdat Gij in garven en schoven
de mensen tezamen bindt.

6 En als Gij ons brengt in uw schuren
ten tijde der eeuwigheid,
o laat ons het dorsen verduren
waarmee Gij het graan onderscheidt!

13. Verkondiging

14. Antwoordlied: Gez 304

God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen,
die ’t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen
en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden,
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Gestes strijden
en d’ adem zijner lippen overmant,
de tegenstand.

De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten,
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten,
Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land,
als Gods gezant.

15. Dank- en voorbeden

Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

16. Inzameling van de gaven
Diaconie:ISEE (Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea) en Kerk

17. Slotlied: NL 650

1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

2 Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4 Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

5 De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6 Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7 Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

18. Zegen