Liturgie online doopdienst, 18 oktober 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie eredienst (doopdienst) 18 oktober 2020 Protestantse Gemeente “De Zaaier” Ens

Bij de doopbediening wordt gebruikt Orde III, dienstboek

Voorganger: Ds. J.K.M. Gerling, Wapenveld
Ouderling van dienst: Beppego van Wijk
Diaken van dienst: Wikje Ziel
Organist: Klaas Brouwer, Urk

Binnenkomst kerkenraad

Welkom, mededelingen en aansteken paaskaars
(Ouderling van dienst)

Zanggroep: Psalm 139: 1, 2

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Stil gebed

Votum en groet

Zanggroep: Psalm 139: 7, 8

7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

8 Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in ’t diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Gods gebod

Zanggroep: Psalm 105: 3

3 God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in ’t duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Presentatie voorafgaand aan de doopbediening

Zanggroep: Lied 347: 1, 2, 3

1 Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U
wil uw zegen ons verlenen
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kinderen tot Mij komen.

2 Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.

3 Al het onze is U gewijd,
’t liefste wat Ge ons toevertrouwde
wordt als offer U bereid.
Gij alleen kunt het behouden.
Schrijf de naam door ons gegeven
in het levensboek ten leven.

Onderwijzing, doopgebed, belijdenis (gelezen)

Vragen aan de doopouders, doopbediening

Zanggroep: Ps. 134: 3 (oude psalmberijming)

3 Dat ’s Heren zegen op u daal’
Zijn gunst uit Sion u bestraal’.
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren Heer!

Verwelkoming

Luisterlied: Zegenwens

Ik zegen je oogjes met kleuren en licht
Dan blijven ze steeds op het wonder gericht
Ik zegen je mondje zodat het vaak lacht
En woorden zal spreken waar iemand op wacht

Kind van God gekregen
Ik geef jou zijn zegen
Kind van God gekregen
Ik geef jou zijn zegen

Ik zegen je oortjes voor iedere taal
Zodat je leert luisteren naar ieders verhaal
Ik zegen je handjes – nog teder en klein
Zodat ze vol liefde en kracht mogen zijn

Kind van God gekregen
Ik geef jou zijn zegen

Ik zegen je voetjes om vrijuit te gaan
En sterk als een mens in het leven te staan
Ik zegen jouzelf in de naam van de Heer
Zodat Hij je dragen zal elke dag weer

Kind van God gekregen
Ik geef jou zijn zegen

Dankgebed voor de doopbediening en gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 43: 1-7

Welnu, dit zegt de HEER,
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!
Moet je door het water gaan – ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.
Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld,
Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.
Wees niet bang, want ik ben bij je.
Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug,
uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik: Geef hier! Het zuiden gebied ik: Laat los! Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde, allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.

Zanggroep: Psalm 145: 2, 3
2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wondren die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

3 Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven , Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.

Preek over Jesaja 43: 1

Zanggroep: Lied 781: 1, 3, 4

1 Kind van God gegeven,
kind bij God vandaan,
in Zijn hand geschreven
staat jouw nieuwe naam.

3 Kind door God geroepen,
kind, jij hoort erbij:
Ik heb jou geroepen,
kind, jij bent van Mij.

4 Kind van God gegeven,
kind bij God vandaan
in zijn hand geschreven
staat jouw nieuwe naam.

Dankgebed en voorbede

Zanggroep: (slotlied) Lied 416: 1, 2, 3, 4

1 Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
In zijn liefde je bewaren,
In de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Uitleidend orgelspel

 

Collecte: Kerk en Diaconie
Voor rekeningnummers zie Kerkblad
Let op:
er staan collectezakken bij de uitgang opgesteld.