Liturgie Online eredienst, 17 mei 9.30


      Luister live mee

De dienst is nu ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

In deze dienst zal Lous Bosselaar voorgaan.


Liturgie zondag 17 mei 2020 aanvang 9:30 uur

Ouderling van dienst: Jacqueline Loosman
Diaken van dienst: Willemien Houter
Koster André Louws
Organist: Paul Buijnink
Voorganger: Lous Bosselaar

9:20 Andante uit het 1e orgelconcert (Händel) door K.J. Mulder

9:25 Orgelspel

9:30 Mededelingen door Jacqueline en aansteken paaskaars

Luisterlied Psalm 121: 1, 2 en 4
‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

Hij is, al treft u ’t felst verdriet,
Uw wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;
De HEER zal u bewaken.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar’;
De HEER, ’t zij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

Votum en Groet

Zingen: Liedboek 1973: 449: 1, 3 en 5

God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

God onze Heer,
wil tot uw eer
ons klein geloof versterken.
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.

Gebed

Luisterlied: Liedboek 1973: 385: 1, 2 en 3

1 Gij die mijn liefste kleinood zijt,
Gij allerschoonste kostbaarheid
die voor mijn hart ooit telde,
o dat Gij mijn
geluk wilt zijn,
hoe zal ik ’t U vergelden?

2 Rijk ben ik in uw liefde en trouw;
o Here Jezus, zie ik bouw
op niets dan uw genade,
en nooit in tijd
of eeuwigheid
wordt mij die schat tot schade.

3 Uw woord is waarheid, Gij berooft
mij nooit van wat het heeft beloofd:
uw trouw in dood en leven.
O Heer, omdat
Gij zijt mijn schat,
moet ik mijn hart U geven.

Woord van bemoediging
Het woord van bemoediging voor deze zondag vinden wij in het evangelie van Johannes hoofdstuk 14: 15-21:
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’

Kindermoment: Vertelling “Woorden die de weg wijzen”

Lied kindermoment:
Laat doorgaan, Elly en Rikkert
Witte zwanen zwarte zwanen
Wie gaat er mee naar engel-land varen
Engel-land is weer open
En iedereen mag komen
Jezus is de timmerman
Die elke sleutel maken kan
Laat doorgaan laat doorgaan
Wie achter is mag voorgaan
Laat doorgaan…

In het koninkrijk van God
Zet Hij alles op z’n kop
De koning is een dienaar
De verliezer wordt een winnaar
De laagste wordt de hoogste
De kleinste wordt de grootste
Laat doorgaan laat doorgaan
Wie achter is mag voorgaan
Laat doorgaan…

Schriftlezingen:
NT Handelingen 8: 4-8 en 14-17
Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte: veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad.

Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest.

OT Psalm 66:
Voor de koorleider. Een lied, een psalm. Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof. Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden, uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht.
Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen.’ Kom en zie de werken van God, zijn daden vervullen de mens met ontzag: 6hij heeft de zee veranderd in droog land, zijn volk trok te voet door de rivier. Laten wij ons dan in hem verheugen: machtig heerst hij voor eeuwig, zijn ogen waken over de volken.

Laat niemand zich tegen hem verzetten. Prijs, o volken, onze God, laat luid uw lof weerklinken, hij heeft ons het leven gegeven en onze voeten voor struikelen behoed. U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd, gezuiverd als zilver, ons in een vangnet gedreven, ons een zware last op de schouders gelegd. Mensen zijn over ons heen gereden, wij zijn door vuur en door water gegaan,maar u bracht ons naar een land van overvloed.

Ik zal met offers uw huis binnengaan en doen wat ik u beloofd heb, wat mijn lippen hebben toegezegd, mijn mond in nood heeft gesproken: ‘Vetgemeste schapen zal ik u aanbieden, een geurig offer van rammen, ik zal stieren en bokken slachten.’

Kom en hoor wat ik wil vertellen, ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat hij voor mij heeft gedaan. Toen mijn mond hem aanriep, lag een lofzang op mijn tong. Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord. Maar God heeft mij gehoord, hij heeft geluisterd naar mijn gebed. Geprezen zij God, Hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij zijn trouw niet geweigerd.

1 Petrus 3: 15-18
Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet.
Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.

Luisterlied Opwekking 174:
Juicht, want Jezus is Heer,
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere
Van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
Het leven weer geeft.
Wij juichen, tot eer
Van onze God, die ons liefheeft.
Wij juichen, tot eer van onze God.

Liefde bedekt zijn schepping,
De bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus, die blinden genas, verrees.

Wees als een boom die vruchtdraagt,
Ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus, de bron voor altijd, verrees.

Overdenking: Gelukzoeker / van verdrevene tot verkondiger

Orgelspel

Dankgebed – voorbeden

Collecte:
Uw bijdrage voor kerk en diaconie kunt U overmaken op de rekeningen van beide organen zoals vermeld in het kerkblad. Ook onderaan de liturgie vindt u de betreffende rekeningnummers.

Luisterlied: Liedboek 73: Gezang 44: 1

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Zegenbede. Franciscaner zegenbede

Aansluitend hierop luisteren we naar het lied
Juicht aarde, juicht alom de Heer gevolgd door de Engelse vertaling van Matteüs 22: 37: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Afsluitend luisterlied:
Juich aarde, juich alom den Heer’,
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

De Heer’ is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij),
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.

Want goedertieren is de Heer’;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

COLLECTE:
>>bijdrage voor Diaconie P.G. de Zaaier,
op rekening NL09 RABO 0386 5428 56
>>bijdrage voor CvK Protestante Gemeente De Zaaier,
Op rekening NL11 RABO 0373 7422 15