Liturgie Online eredienst, Heilig Avondmaal, 16 augustus 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

PG ‘De Zaaier’, Ens
Orde van Dienst voor zondag, 16 augustus 2020, 09.30 uur
We vieren D.V. het Heilig Avondmaal in deze dienst. 

Voorganger: ds. G. Brandorff, PG Dedemsvaart / Heemse
Organist: Paul Buijnink
Ouderling van dienst: Bertus Ritsema
Diakenen van dienst: Anneke Batterink en Jan Dijkstra

9.20 uur: Orgelspel

9.27 uur: Afspelen: lied 345 : 1, 2, 3 (‘Gij hebt uw woord gegeven’)

1 Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.

2 Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.

3 God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept,
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.

Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Afspelen Aanvangslied 316 : 1, 4 (‘Het woord dat u ten leven riep’)

1 Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

4 Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

Votum en Groet

Zingen: Psalm 75: 1 en 4 (U alleen U loven wij’)

1 U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond’ren Uwer hand.

4 Geen geval, geen zorg, geen list,
Oost, noch west, noch zandwoestijn,
Doet ons meer of minder zijn:
God is rechter, die ’t beslist;
Die, als aller Oppervoogd,
Deez’ vernedert, dien verhoogt.

Leefregels: Lezing van de 10 geboden, vragenderwijs

Gebed om ontferming:

Afspelen: Psalm 50: 1 en 2 (‘De Heer die leeft, de God der goden spreekt’)

1 De HEER die leeft, de God der goden spreekt,
van waar de zon rijst als de dag aanbreekt,
tot waar zij, als de nacht komt, ondergaat,
roept Hij de aarde op, want Hij houdt raad.
Uit Sion hoog, in heerlijkheid verheven,
verschijnt de HEER, door blinkend licht omgeven.

2 Door een verterend vuur voorafgegaan,
omgeven door een werv’lende orkaan,
komt onze God, geweldig schrijdt Hij voort.
En Hij verheft zijn stem om ’t verste oord
in hemel en op aarde te doen horen
dat Hij zal richten wie Hij heeft verkoren.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest bij de opening van Zijn woord.
Zingen Lied 675: 1 en 2 (‘Geest van hierboven’)

1. Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan
Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan
Halleluja

2. Wat kon ons schaden
Wat van U scheiden
Liefde die ons hebt liefgehad
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden
Gij houdt ons bij de hand gevat
Gij hebt de zege voor ons verkregen
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
En onze Koning zijn
Halleluja
Gij, onze Here, doet triomferen
Die naar U heten en in U weten
Dat wij Gods zonen zijn
Halleluja

Kindermoment (ouderling van dienst)
Matteüs 15:21-28 – De vrouw uit Kanaän

Afspelen Kinderlied: Als je bidt zal Hij je geven.

Schriftlezingen: NBV
OT: Jesaja 56:1-7, NT Mattheus 15: 21-28

Afspelen lied 647: 1, 3 en 4 (‘Voor mensen die naamloos’)

1. Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

3. Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend,
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

4. Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Verkondiging:

HEILIG AVONDMAAL

Zingen Lied 340 b (‘Ik geloof in God de Vader’)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijne eniggeboren Zoon,
onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derde dage wederom opgestaan
van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwige leven.
Amen, amen, amen.

Tafelgebed
Onderwijzing

Afspelen lied 387 (‘Als wij weer het brood gaan breken’)

1. Als wij weer het brood gaan breken
Dat Gij, Heer ons geeft:
Leer ons dan met hem te delen
Die geen deel van leven heeft.

2.Als wij van de feestwijn drinken
die Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan om te gedenken
wie een lege beker heeft.

3.Als wij samen in de kring gaan staan
om wat Gij ons geeft,
leer ons dan om vast te houden
wie geen hand in handen heeft.

4.Als wij weer de lofzang zingen
om wat Gij ons geeft,
leer ons dan voor hem te roepen
die geen stem meer over heeft.

5.Als wij zo de toekomst vieren
die Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan vandaag te zorgen
voor wie zelfs geen morgen heeft.

Gebed over de gaven
Nodiging
Dankzegging na de maaltijd.

Zingen: Liedboek 1973 463 1, 2, 5
1 O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart.

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Collecte (via de bank, rekeningnr. Zie kerkblad)

Zingen lied 538: 1 en 2 (‘Een mens te zijn op aarde’)

1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

2 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

Zegenbede

Zingen slotlied: 538: 3 en 4

3 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.