Liturgie online eredienst, 15 november 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Orde van de dienst voor zondagmorgen zondag 15 november 2020

Voorganger: Ds. Wim Terlouw, Dronten
Ouderling van dienst: Tineke Dibbits
Diaken van dienst Wikje Ziel
Organist: Jan Mark van den Berg

Inleiding op de dienst:
Een van de zeer verontrustende dingen van deze tijd is, dat onwaarheid verkondigen, liegen, de gewoonste zaak van de wereld geworden lijkt. Tegenover feiten staan ‘alternatieve feiten’. Over gefundeerde uitkomsten van zeer zorgvuldig onderzoek menen allerlei stemmen te kunnen stellen: dat is ook maar een mening – en ik heb mijn eigen mening. Aangestoken door bubbels op sociale media geloven tal van mensen, lijkt het, dat we geregeerd worden door een pedofielennetwerk. Wat is waarheid? ‘De leugen regeert’, zei koningin Beatrix ooit. In Jesaja 59 heet het: ‘De waarheid struikelt op straat’. In het Nieuwe Testament wordt voorzien dat mensen misschien wel in toenemende mate de waarheid niet meer zullen verdragen. Pittige kost, maar daar wil ik op met u over nadenken. Hoe kunnen we weerbaar en alert blijven?

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Aansteken Paaskaars

Afspelen: Aanvangslied: Lied 975 : 1, 2, 3 Jezus roept hier mensen samen

Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus’ glorie
is op aarde neergedaald.

Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen –
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 15 : 1, 2

Wie zult Gij noden in uw tent,
wie op uw heil’ge berg doen wonen?
Hem die, o Heer, uw recht niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent,
die zult Gij u een gastheer tonen.

Wie wordt er in uw huis geëerd?
Wiens hart niet overlegt ten kwade,
wiens tong geen goed in kwaad verkeert,
die van zijn naaste onheil weert
en hem nooit krenken zal of smaden.

Gebed

Afspelen: Lied 1005 Zoekend naar licht

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht….

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.
Christus, ons licht….

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht….

Kindermoment: Er is geen kindermoment omdat er vandaag kinderkerk is.
De kinderen thuis kunnen het verhaal en de verwerking downloaden van de website.

Lezing 1: Jesaja 59 : 1-3 12-17a

1 De arm van de HEER is niet te kort om te redden,
zijn gehoor niet te zwak om te luisteren-
2 jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven;
door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen.
3 Want jullie handen zijn besmeurd met bloed, je vingers bezoedeld door wandaden, je lippen spre-ken leugens, je tong prevelt bedrog.

12 Talloos zijn onze misdaden jegens u, onze zonden getuigen tegen ons.
We zijn ons van onze misdaden bewust en erkennen ons wangedrag:
13 we zijn opstandig en de HEER ontrouw, we zijn afvallig van onze God,
we zijn belust op bedrog en onderdrukking, zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort.
14 Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft ver van ons;
de waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang.
15 Zo laat de waarheid verstek gaan, en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit.
Maar de HEER zag het, en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was.
16 Hij zag dat er niemand was, hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan.
17 Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd.

Overdenking 1: ‘De waarheid struikelt op straat’

Zingen: Lied 1010 : 1, 2, 4

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Lezing 2: Efeziërs 6 : 10 – 18
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de macht-hebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.
14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.
17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdu-rend voor alle heiligen.

Overdenking 2 ‘Zoek uw kracht in de Heer’

afspelen: Lied: 1014 : 1, 2, 3 en 5

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Aandacht voor de Verklaring, getiteld “Erkenning en Verantwoordelijkheid” over de houding van de kerk t.o.v. de Joden in de Tweede Wereldoorlog.

Gebeden

Collecte bij de uitgang: 1. Diaconie ISEE project ; 2. kerk

Slotlied: ‘Ik bouw op U’ o.a. Opwekking 124

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlos¬ser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht ver¬staan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.

Zegen