Liturgie Online eredienst, 14 juni 9.30, Voorbereiding Heilig Avondmaal


      Luister live mee

De dienst is nu ook met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

In deze dienst zal Bertus Ritsema voorgaan.


Liturgie 14 juni 2020 9.30 uur

Voorganger: Bertus Ritsema
Organist: Paul Buijnink
Ouderling van dienst: Karin Steigenga
Diaken van dienst: Klaas Pol

Orgelspel

Aansluitend afspelen: We are marching in the name of God

Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)

Aansluitend aan de overlijdensaankondiging zingen we lied 23 b : 1

De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Aanvangslied: JdH 134 Neem mijn leven laat het Heer (afspelen)

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud, Halleluja
dat ik niets aan U onthoud. Halleluja
Maak mijn kracht en mijn verstand. Halleluja
tot een werktuig in uw hand. Halleluja

Neem ook mijne liefde, Heer. Halleluja
‘k leg voor u haar schatten neer. Halleluja
Neem mijzelf en voor altijd. Halleluja
Ben ik aan u toegegwijd. Halleluja.

Votum en groet

Zingen:
Lied 457 : 1, 3, 5 LvdK 1973 Heilig, Heilig, Heilig:
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

Leefregels:

Gebed om ontferming

Zingen
Psalm 84 : 1, 4. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw beste.

Gebed opening van het woord

Kindermoment: De kamer van God – door Karin (ouderling van dienst)

Afspelen lied: Weet je wel, je bent een tempel.

Lezen:
Exodus 25:10-22; Openbaring 21:3-4

Zingen:
lied 464 : 1 en 2 LvdK 1973 Alle volken, looft de Here

1. Alle volken, looft de Here,
aarde, zing een vrolijk lied!
Juicht nu allen, geeft Hem ere:
Hij vergeet de zijnen niet!
In het beurtgezang der sferen,
in des afgronds bange kreet
ruist de lof, de lof des Heren,
die de zijnen niet vergeet.

2. Uit Hem vloeien alle krachten,
tot Hem stijg’ der aarde lied!
Zalig, wie de Heer verwachten:
Hij vergeet de zijnen niet!
Smelt dan samen, Hem ter ere,
diept’ en hoogheid, lust en leed,
in het loflied aan de Here,

Verkondiging: God is in ons midden

Zingen
Lied 243 : 1, 2, 7 LvdK 1973 Toen eenmaal God terneder kwam (afspelen)

1. Toen eenmaal God terneder kwam,
kwam Hij in toorn en gloed,
half duisternis, half witte vlam,
de wolken voor zijn voet.

2. Maar liefelijk en zacht gezind
komt Hij de tweede keer.
Zo teder als de morgenwind
daalt nu zijn duif terneer.

7. Kom Heer, kom wijsheid, liefde, kracht,
kom in het oor, o Geest,
en red, Heer, door uw overmacht
wie U bemint of vreest.

Voorbereiding H.A.

Dankzegging en voorbeden

Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

Collecte bestemming:
1e Kerkinactie, Oegandese straatkinderen een nieuwe kans geven.
2e Kerk
De rekeningnummers waarop u uw bijdrage kunt overmaken vindt u in het kerkblad.

Zingen:
Lied 284 : 1,2,3

1. O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

2. Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

Zegenbede:

Hemelhoog 373: ‘Grote God, zie ons verlegen’ (afspelen)

Grote God, zie ons verlegen
ogen hunkerend naar licht
over nevelige wegen
dakloos: zwervers zonder zicht,
roepend al te grote woorden,
lamgeslagen, ziende blind,
zoekers die zichzelf verloren
hoe wij zoeken, niemand vindt.

2. Christus, hoor ons diep verlangen
vrij van heimwee thuis te zijn,
waar wij blij verbaasd ontvangen
levend water, brood en wijn;
om te delen, door te geven
parels uit een oude schat,
niet nog langer zo te leven
als wij nu doen: moe en mat.