Liturgie online eredienst 14 februari 2021 – 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 14 februari 2021 – 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier” te Ens
6e zondag na Epifanie / “Quinquagesima”

Voorganger: ds. G. Brandorff, PG Dedemsvaart / Heemse
Ouderling van dienst: Marcel Graafland
Diakenen van dienst: Wikje Ziel en Klaas Pol
Organist: Jan Mark van den Berg

Teksten: NBV; Liederen: LvdK, NLB, Youtube

Mededelingen: De bloemengroet van vorige week is als groet en felicitatie voor hun 60 jarig huwelijk gegaan naar Renso en Roelie Dijk; ook een boeket als groet en bemoediging naar Huibert en Jelitha Harmanny.

Vanaf 9:20 uur orgelspel

Intochtslied LvdK Gz. 167: 1, 2 en 3

NB: instrumentale versie, bijbehorende tekst is:
Heer Jezus, Licht der wereld, der kind’ren liefste schat,
wij komen U ter ere, Uw Geest bewerkte dat, naar deze heil’ge woning. Als Simeon zoeken wij de wonderbare Koning en vinden Hem hier blij. Wees in ons leven luister, een helder licht bij pijn; een zon in ’t nachtlijk duister, bij ’t kruis een milde schijn. In kamp een medestrijder, een gloeiend vuur van ver. Van ziekte een bevrijder, voor stervenden een ster.

Heer, geef voor alle dingen dat eens, als Simeon, ook wij thans mogen zingen, gelovig, blij van toon: “Laat nu maar gaan in vrede uw dienstknecht naar Uw woord. Hoe heeft reeds hier beneden de Heiland ons bekoord!“ Ja, Heer, ik mag geloven, ik heb Uzelf aanschouwd. Dat kan geen vijand roven, hoe hij mij ook benauwt. Ik woon nu in Uw harte, wil ook in mijn hart zijn; ons scheiden nooit meer smarten, noch angst, noch dood of pijn.

Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Aanvangslied NLB 519: 1, 2, 3 en 4

1 Gij die de ster van David zijt
en wijzen roept en dwazen leidt,
Gij hebt in duister U gewaagd
en naar de rechte weg gevraagd.

2 Gij die de Heer zijt en de Geest
die van de aanvang is geweest,
Gij hebt U onderworpen aan
de letter van ons voortbestaan.

3 Gij die de zin der schriften zijt,
Gods woord in alle eeuwigheid,
Gij hebt gehoorzaamheid geleerd,
een vuur van hoop heeft U verteerd.

4 O Zoon van God, ons aller hoofd,
gelijk een kind hebt Gij geloofd
en als een minnaar liefgehad
Jeruzalem uw moederstad.
Votum en Groet

Lied NLB Psalm 113: 1

1 Prijst, halleluja, prijst den Heer,
gij ’s Heren knechten, immermeer
moet ’s Heren naam gezegend wezen.
Van waar de zon in ’t Oosten straalt,
tot waar z’ in ’t Westen nederdaalt,
zij ’s Heren grote naam geprezen.

Lezing van de 10 geboden, Exodus 20:

Lied NLB Psalm 50: 1

1 De Heer die leeft, de God der goden spreekt,
van waar de zon rijst als de dag aanbreekt,
tot waar zij, als de nacht komt, ondergaat,
roept Hij de aarde op, want Hij houdt raad.
Uit Sion, hoog in heerlijkheid verheven,
verschijnt de Heer, door blinkend licht omgeven.

Gebed om ontferming

Lied NLB lied 516: 1, 2 en 3
De organist speelt dit lied op het orgel

1 Van ’t vroeglicht van de dageraad
tot waar de zon weer ondergaat
zingt elk de koning Christus eer,
het kind der maagd is onze Heer.

2 Hem is het die zij ’t leven geeft,
dien Gabriël verkondigd heeft,
Hem wien de Doper hulde bood,
opspringend in zijn moederschoot.

3 Hij die het hele leven hoedt,
die ook de kleinste vogel voedt,
ligt hier in ’t stro. Hij ’s hemels vorst,
hier drinkt Hij aan zijn moeders borst!

Kindermoment (OvD) ‘Ik ben het water dat leven geeft”

Kinderlied “Als je dorst hebt” Elly & Rikkert

Gebed om verlichting met de Heilige Geest bij de opening van Zijn woord.

1e Schriftlezing OT: 2 Koningen 5:1-15b

Lied NLB 513: 1 en 2 (‘God heeft het eerste woord’)

1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

2e Schriftlezing NT: Marcus 1: 40-45

Lied NLB 513: 3 en 4

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Verkondiging: “Lijden en mede-lijden”

Orgel intermezzo

Lied NLB 538: 1, 2, 3 en 4

1 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die ’t ons heeft voorgedaan.

2 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn,
geen god onder de goden, geen engel en geen dier,
een levende, een dode, een mens in wind en vuur.

3 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

4 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

HEILIG AVONDMAAL

Tafelgebed en onderwijzing

Onderwijzing

Lied Avondmaalslied, gezongen door Sela

Wij nemen aan de tafel plaats Met ieder die gelooft
U maakt dat wij één lichaam zijn Met Jezus als ons Hoofd

Hier deelt U ons vrijgevig uit Het brood, de beker wijn
U breekt en schenkt Uzelf aan ons Wil onze maaltijd zijn

Samen eten wij, samen delen wij Er is brood voor iedereen
Proef de liefde, wij zijn welkom Hier aan tafel zijn wij één

Wij willen zoals Jezus zijn Veranderd naar Zijn beeld
Een lichaam dat ruimhartig geeft Het goede leven deelt

Samen eten wij, samen delen wij Er is brood voor iedereen
Proef de liefde, wij zijn welkom Hier aan tafel

Samen eten wij, samen delen wij Er is brood voor iedereen
Proef de liefde, wij zijn welkom Hier aan tafel

Samen eten wij, samen delen wij Er is brood voor iedereen
Proef de liefde, wij zijn welkom Hier aan tafel zijn wij één

(De viering van het H.A. vindt onder de huidige omstandigheden plaats. De diaken bereidt de tafel voor en verwijdert de kleden)

Gebed over de gaven

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn
(OvD biedt achtereenvolgens brood en wijn aan. Pas als iedereen heeft ontvangen worden de inzettingswoorden uitgesproken en gemeenschappelijk gegeten en gedronken!)

Dominee breekt brood, OvD krijgt het brood aangereikt van de predikant, die zegt:
Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus: Neem, eet gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
(… allen eten tegelijk)

Dominee schenkt wijn, OvD krijgt glaasje wijn van de predikant, die zegt:
De beker van de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus: neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
(…allen drinken tegelijk)
(Diaken dekt schalen en bekers weer af).

Dankzegging na de maaltijd

Lied NLB lied 527: 1 en 2

1 Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

2 Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Collectes (via de bank, rekeningnr. Zie kerkblad en website e.d. ): wereldlepradag

Slotlied NLB 654: 1, 2 en 4

1 Zingt nu de Heer, stemt allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

2 Maar wij verkozen ’t duister meer
dan ’t licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.

4 Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden,
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

Zegenbede Amen

Afsluitend orgelspel