Liturgie Online eredienst, 13 september 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie voor de dienst van 13 september 2020 in de Zaaier te Ens.

Voorganger: de heer G. den Boef, Dronten
Organist: Jan-Mark van den Berg
Ouderling van dienst: Piet van den Dorpel
Diaken van dienst: Willemien Houter

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aansteken Paaskaars door de ouderling van dienst

Zanggroep zingt: Psalm 100 : 1, 2 en 4 Juich Gode toe, bazuin en zing
1
Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
2
Roept uit met blijdschap: “God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.”
4
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Bemoediging en groet

Zanggroep zingt: Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Kyriëgebed

We luisteren naar: Lied 305 : 1 t/m 3 (Alle eer en alle glorie)

Leefregel: 1 Johannes 3 : 16-23

Zanggroep zingt: Evangelische Liedbundel 422 : 1 en 4 Als je geen liefde hebt voor elkaar
1
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.(2x)
4
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.
Refrein

Kindermoment: vertelling

Kinderlied: Door dik en door dun

 

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Mattheus 6 : 19 – 24

Zanggroep zingt: Lied 221 : 1 en 2

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Overdenking

Zanggroep zingt: Lied 912 : 1, 2, 5 en 6 Neem mijn leven, laat het Heer
1
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
2
Neem mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
5
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat, o Heer, uw Geest er woon’.
6
Neem ook mijne liefde, Heer;
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mij zelf, en t’ allen tijd
ben ik aan U toegewijd.

Gebed

Kollekte: zie hiervoor het kerkblad

Slotlied: We luisteren naar: Lied 885 : 1 en 2

Groot is uw trouw, o Heer, Mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart, Dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
Blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.

Zegen

Orgelspel