Liturgie online eredienst, 13 december 09:30, 3e adventszondag


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie zondag 13 december 2020 (3e zondag van Advent), 09.30 uur
Protestantse Gemeente ‘De Zaaier’ te Ens

Voorganger: ds. G. Brandorff, PG Dedemsvaart / Heemse
Ouderling van dienst: Bertus Ritsema
Diakenen van dienst: Anneke Batterink en Geertje Buitenhuis
Organist Jan Mark van den Berg


De bloemengroet van de vorige week is als groet en felicitatie voor hun 25 jarig huwelijk gegaan naar de fam. Doornenbal.

In de Adventstijd staat op onze website de adventskalender van de landelijke PKN. Dit is de Petrus kalender. Deze heeft voor elke dag een overdenking dan wel een kerstinspiratie.

Ook in de komende week is woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur de kerk open voor een kopje koffie/thee, een luisterend oor, een gesprekje of moment van bezinning.

In de afgelopen week is afscheid genomen van Harma Simonse-Walma. Zij verbleef de laatste jaren in de Markehof te Marknesse. Zij overleed 5 december in de leeftijd van 81 jaar. De uitvaart heeft in besloten kring plaats gevonden.


Liturgie

Afspelen: lied ELB lied 100 (‘Donker de nacht met sterren aan de hemel’)

Donker de nacht met sterren aan de hemel,
de aarde diep in het duister gehuld.
’t Was in die nacht dat Jezus werd geboren,
het Woord van God in de tijd werd vervuld.
Heil en vrede heeft Hij ons verkondigd,
een nieuwe dag brak voor de wereld aan.
Lof zij de Heer, de Heer van alle heren,
Verlosser is Hij, de Zoon van God uit Davids huis.
Hosanna in de hoge, / God is met ons, Immanuël

Ere zij God, zijn liefde voor de wereld
heeft hij in Jezus, de Christus, getoond.
Om ons van schuld en zonde te verlossen
ging Hij de weg van het lijden, de dood.
Opgestaan is Jezus Overwinnaar.
er klinkt een lied dat jubelt door de tijd:
Lof zij de Heer, de Heer van alle heren,
Verlosser is Hij, de Zoon van God uit Davids huis.
Hosanna in de hoge, God is met ons, Immanuël.

Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Afspelen: Aanvangslied LB 441 : 1, 4, 7 (‘Hoe zal ik U ontvangen’)

Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.

‘k Lag machteloos gebonden –
Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden –
Gij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven
tot Gij mij op deed staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.

Nog eens zal Hij verschijnen
als richter van ’t heelal,
die ’t hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven ’t graf.

Votum en Groet

Aansteken van de 3e Adventskaars (door een gemeentelid)

Zanggroep zingen: NLB Psalm 75: 1 (U alleen U loven wij’)

U alleen, U loven wij
U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer
Is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land
al de wonderen van uw hand.

Lezing van de 10 geboden volgens Exodus 20

Zanggroep zingen: NLB Psalm 75: 7 (God is ’t die ik loven zal’)

God is ’t die ik loven zal,
ik loven zal als mijn Heer.
Ik vermeld zijn roem en eer,
Ik bewerk der bozen val.
Al wie in Gods recht gelooft,
gaat met opgeheven hoofd.

Gebed om ontferming

Afspelen: NLB lied 439 : 1, 2, 3 (‘Verwacht de komst des Heren’)

Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest bij de opening van Zijn woord.

Er is vanmorgen kinderkerk en dus geen kindermoment.
Het materiaal van het “Vertel het maar” staat wel op de website.

Schriftlezingen:
OT: Jesaja 65: 17-25

Zanggroep zingen: NLB 444: 1 (‘Nu daagt het in het oosten’)
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

NT: Johannes 3: 22-30

Zanggroep\ zingen: NLB 444: 2 (‘De duisternis gaat wijken’)
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
een nieuwe dag gaat prijken
Met ongekende pracht.

Verkondiging: “Hij moet groter worden, ik moet kleiner worden”

HEILIG AVONDMAAL

Afspelen: (‘Ik geloof in God de Vader’)

Ik geloof in God de Vader
Die een bron van vreugde is
louter goedheid en genade
licht in onze duisternis
Hij, de Koning van de kosmos
het gesternte zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus
Die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des mensen
goede Herder, Offerlam
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen God zij glorie
uit het graf is opgestaan.
Door het brood – dit is Mijn lichaam
door de wijn – dit is Mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Tafelgebed en onderwijzing

Onderwijzing

Afspelen: lied 387 (‘Als wij weer het brood gaan breken’)

1. Als wij weer het brood gaan breken
Dat Gij, Heer ons geeft:
Leer ons dan met hem te delen
Die geen deel van leven heeft.
2.Als wij van de feestwijn drinken
die Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan om te gedenken
wie een lege beker heeft.
3.Als wij samen in de kring staan
om wat Gij ons geeft,
leer ons dan om vast te houden
wie geen hand in handen heeft.

(De viering van het H.A. vindt onder de huidige omstandigheden plaats. De aanwezige gemeenteleden blijven verspreid in de kerk zitten. De diakenen bereiden de tafel voor.)

Gebed over de gaven

Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
(ouderling van dienst gaat achtereenvolgens rond met brood en wijn. Pas als iedereen heeft ontvangen worden de inzettingswoorden uitgesproken en gemeenschappelijk gegeten en gedronken!)

Dankzegging na de maaltijd.

Zanggroep zingen: NLB lied 462: 1 en 2 (‘Zal er ooit een dag van vrede’)

Zal er ooit een dag van vrede,
Zal er ooit bevrijding zijn
Voor wie worden doodgezwegen
Levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

Dankgebed, voorbeden

Onze Vader

Collectes bij de uitgang en via de bank, rekeningnr. zie kerkblad
1e diaconie ISEE project; 2e Kerk; 3e missionaire commissie

Afspelen: ‘Als alles duister is’

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft;
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft,
Vuur dat nooit meer dooft, als alles duister is.

(na 3.04 min. onderbreken, na zegenbede het vervolg met O kom, o kom Immanuel)

Zegenbede

Afspelen: LB 125 : 1 en 5 ‘O kom, o kom Immanuel (tot 6.40 min.)

 

O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, die onze Heerser zijt,
In wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
Verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!