Liturgie Online eredienst, 12 juli 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

 

In deze dienst zal Ds. R.A. Houtman uit Epe voorgaan.


Voorganger: Ds. R.A. Houtman – Epe
Ouderling van dienst: Piet van den Dorpel
Diaken van dienst: Anneke Battterink
Organist: Jan Mark van den Berg

1. Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst

2. Aanvangslied: U geeft rust

U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel

De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft rust in mijn ziel.

4. Stil gebed

5. Votum en Groet

6. Antwoordlied: Lied 632:1 – Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht.
Heeft Hij ons licht aangeheven.

7. Woord van leven: Romeinen 6,1-13

8. Lied van verootmoediging en dankbaarheid: Lied 632:2,3 – Waren wij dood door de zonde

Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren.
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren Uw heilige Naam.
en U in waarheid aanbidden.

9. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

10. Kindermoment

11. Schriftlezing: Psalm 30

12. Lied: Psalm 30:1,3

Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd!
Mijn God, om hulp riep ik U aan,
en Gij schonkt mij dit nieuw bestaan!
Het donker doodsrijk met zijn dreiging
werd tot een schaduw die voorbijging.

Hoe zorgeloos had ik gedacht
dat ik, bevestigd door uw kracht,
o Here, boven elk gevaar
stond als een berg, onwankelbaar!
Maar nauw’lijks hield Gij U verborgen,
of mij omringden schrik en zorgen

13. Verkondiging

14. Antwoordlied: Lied 864:1,5

Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

15. Dank- en voorbeden

Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

16. Inzameling van de gaven
Bestemmingen: Diaconie / Plaatselijk jeugdwerk / Kerk

17. Slotlied: Lied 103c: 1,3,4 – Loof de Koning, heel mijn wezen

Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij hem ontmoeten zult.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons.
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Snel vergaan de mensenkind’ren
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Looft de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.

18. Zegen – 3x ‘Amen’