Liturgie online eredienst, 11 oktober 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie eredienst 11 oktober 2020

Voorganger: Ds. E.P. van der Veen, Oldemarkt
Ouderling van dienst: Lous Bosselaar
Diakenen van dienst: Willemien Houter & Klaas Pol
Organist: René van Rijn

Binnenkomst kerkenraad

Mededelingen en aansteken paaskaars:
Ouderling van dienst

Zanggroep: aanvangslied Psalm 84: 1, 2

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2 Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Stil gebed, bemoediging en groet

Luisterlied: Liedboek 276

1 Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad,
huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.

2 Woorden van ver vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid,
namen voor Hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid,
monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.

3 Tafel van Een brood om te weten,
dat wij elkaar gegeven zijn,
wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim,
breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood even verrijzenis.

Gebed Heilige Geest

Kindermoment: Vertelling (volgens rooster “Vertel het maar”) over het verdriet van David bij de dood van Koning Saul en Jonathan

Luisterlied: “Mag ik verdrietig zijn?”

Lezing: Lukas 19: 1 – 10
Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Luisterlied: 531:

1 Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.

Overdenking

Luisterlied: Evangelische Liedbundel 285

1. Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis,
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren
die onze God en leidsman te leven is.

2. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan

3. Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.

Avondmaalsviering

De Heer zij met U.
Heft uw harten omhoog.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Zanggroep: Lied 377: 1, 4

1 Zoals ik ben, kom ik nabij
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij.
O Lam van God, ik kom.

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
O Lam van God ik kom.

Ja, met recht en reden, God,
spreken wij onze lofzegging uit,
hier en nu, overal en altijd,
want U geeft zin aan ons bestaan,
U gaat met ons de tijden door,
op weg naar de laatste onthulling
van uw kracht en koninkrijk
dat U voorgoed bevestigd hebt
in uw geliefde, de Gekruisigde.
U blijft ons nabij
op onze tocht door alle eeuwen,
vol risico en struikeling.
U zult ons nimmer laten vallen,
uw hand draagt ons ook in de diepte
van dood en eenzaamheid.
U begeleidt ons naar het land
achter die gevreesde grens
van ons beperkte bestaan.
Daarom zingen wij het lied
dat nooit is onderbroken,
met de getuigen van de gemeente
van alle tijden en plaatsen,
met alle heiligen en alle zielen
die ons in geloof zijn voorgegaan
en hebben volhard tot het einde:

Zanggroep: Lied 405: 4

Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig,
Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade,
die weer zal komen met heerlijkheid,
ten einde recht te verschaffen
aan allen die ontrecht zijn,
die regeert vanaf het kruis,
wiens rijk geen einde zal hebben,
die ons, zijn broeders en zusters,
een teken van trouw heeft gegeven,
die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen Hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf
met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u,
doet dit tot mijn gedachtenis!
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf met de woorden:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis!

Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die U uit de dood hebt opgewekt.
Zend, bidden wij, uw heilige Geest
over deze gaven van brood en wijn,
stort uw Geest ook uit over ons:
dat wij elkaar dragen en verdragen
op onze weg naar uw toekomst,
om met alle volken het feestmaal te vieren.
Samen met alle nu levenden
die wij aan U opdragen:
hen met wie wij vreugde beleven
en hen over wie wij zorgen hebben,
samen met alle geloofsgetuigen,
die onze gidsen zijn geweest
op weg naar het land van belofte.
Zo, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, in hemel en op aarde,
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw,
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk
waar wij om bidden met de woorden:
Onze Vader…

Zanggroep: Lied 377: 5, 6

5 Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
O Lam van God, ik kom.

6 Zoals ik ben – ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
O Lam van God, ik kom.

Nodiging om een kring te vormen

Instellingswoorden

Viering van brood en wijn

Zanggroep: Lied 377: 7

7 Zoals ik ben: dat ik uw naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam –
o Lam van God, ik kom.

Gebeden

Zanggroep: Lied 273: 1, 4, 5

1 Looft God, die zegent al wat leeft,
der he-melen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

4 Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

5 Loof God, die ons aan tafel vraagt,
Loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
O lieve God, ik kom.

Zegen

Collecte: Kerk en Diaconie
Voor rekeningnummers zie Kerkblad

Let op: er staan collectezakken bij de uitgang opgesteld.