Liturgie Online eredienst, 10 mei 9.30 uur – Zondag Cantate


      Luister live mee
De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

In deze dienst zal Bertus Ritsema voorgaan.


Liturgie 10 mei 2020 9.30 uur – Zondag Cantate

Voorganger: Bertus Ritsema
Organist: Jan Mark van den Berg
Ouderling van dienst: Piet van den Dorpel
Daiaken van dienst: Anneke Batterink

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Aansteken Paaskaars

Aanvangslied: Gez. 250 1,2 Kom Heil’ge, Gij vogel Gods

1. Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan

3. Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.

4. Hoor, Heil’ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

O Heil’ge Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Votum en groet

Zingen Lied 864 : 1, 5 Laat ons de Heer lofzingen
1 Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

5 Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

Leefregels:

Gebed om ontferming

Zingen Psalm 98 : 1, 2
1 Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien hem heerlijk triomferen,
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde,
bevrijdend heil en bindend recht,
voor alle volkeren op aarde,
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2 Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Gebed opening van het woord

Kindermoment: De Heer is Heilig

Hemelhoog 340 Hij is de Rots.

1. Hij is de rots (Hij is de rots)
Waar ik op sta (waar ik op sta)
Hij is de weg (Hij is de weg)
Waar ik op ga (waar ik op ga)

Refrein: En ik zal voor Hem zingen
Voor Hem zingen, Zolang ik leef

2. In het begin (in het begin)
Was Hij het Woord (was Hij het Woord)
Hij was bij God (Hij was bij God)
En het Woord was God (en het Woord was God)

Refrein: En ik zal voor Hem zingen
Voor Hem zingen, Zolang ik leef

3. Hij is het licht (Hij is het licht)
Dat altijd schijnt (dat altijd schijnt)
Van het begin (van het begin)
Tot aan het eind (tot aan het eind)

Refrein: En ik zal voor Hem zingen
Voor Hem zingen, Zolang ik leef

4. Hij is de rots (Hij is de rots)
Waar ik op sta (waar ik op sta)
Hij is de weg (Hij is de weg)
Waar ik op ga (waar ik op ga)

Refrein: En ik zal voor Hem zingen
Voor Hem zingen, Zolang ik leef
Zolang ik leef, Zolang ik leef

Lezen: Exodus 19 : 1 – 6 en Psalm 98

Exodus 19 : 1 – 6
De Israëlieten vertrokken uit Refidim en gingen naar de Sinai-woestijn. Toen ze daar aankwamen, was het precies twee maanden geleden dat ze uit Egypte vertrokken waren. Ze zetten hun tenten op vlak bij de berg Sinai.
3Mozes klom de berg op, naar God toe. De Heer gaf hem opdracht om namens hem tegen de Israëlieten te zeggen: 4‘Jullie hebben gezien wat ik, de Heer, met de Egyptenaren gedaan heb. En jullie hebben gemerkt dat ik jullie snel en veilig hier bij mij gebracht heb. 5Nu moeten jullie goed naar mij luisteren. En jullie moeten je houden aan de afspraken met mij. Dan zullen jullie een kostbaar bezit voor mij zijn. De hele aarde is van mij, en alle volken zijn van mij. 6Maar jullie zijn echt mijn volk. Jullie zijn heilig, jullie zullen mij dienen.’
Dat moest Mozes tegen de Israëlieten gaan zeggen.

Psalm 98
Zingt de HERE een nieuw lied,
want Hij heeft wonderen gedaan,
zijn rechterhand en zijn heilige arm gaf Hem zege;
2de HERE heeft zijn heil bekendgemaakt,
zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der volken;
3Hij heeft gedacht aan zijn goedertierenheid
en aan zijn trouw jegens het huis Israëls;
alle einden der aarde hebben aanschouwd het heil van onze God.
4Juicht de HERE, gij ganse aarde,
breekt uit in gejubel en psalmzingt.
5Psalmzingt de HERE met de citer,
met de citer en met luide zang,
6met trompetten en met bazuingeschal;
juicht voor de Koning, de HERE.
7De zee bruise en haar volheid,
de wereld en wie erin wonen;
8dat de stromen in de handen klappen,
de bergen tezamen jubelen
9voor het aangezicht des HEREN, want Hij komt
om de aarde te richten;
Hij zal de wereld richten in gerechtigheid
en de volken in rechtmatigheid.

Zingen: Psalm 98 : 3, 4 Laat heel de aarde een loflied wezen,
3 Laat heel de aard’ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

4 Laat alle zeeën, alle landen,
hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Verkondiging: Zingt een nieuw lied, we zijn bevrijd!

Zingen Lied 315 : 1, 3 Heb dank, o God van alle leven
1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd’ ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

3 Gemeente aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Dankzegging en voorbeden

Collecte bestemming:
1e Diaconie: Stichting Present , bieden hulp, waar geen helper is, in de
Noordoostpolder
2e Kerk
De rekeningnummers waarop u uw bijdrage kunt overmaken vindt u in het kerkblad..

Zingen: JdH 543 Ik heb geloofd en daarom zing ik

1. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods dat de zonde wegneemt,
lam van God, voor ons geslacht

3 ’k Heb geloofd in U, wien d’aarde

met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont;
U, aan wiens doorboorde voeten,
eenmaal in het gans heelal,
Heer, daarboven en hieronder,

alle knie zich buigen zal.

4 Ja, ‘k geloof en daarom zing ik
daarom zing ik U ter eer,
’s werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon van mensen,
o kom spoedig in Uw kracht.
op de hemelwolken weder.
Kom Heer Jezus, kom, ik wacht

Zegenbede:

Zingen: Wilhelmus. 1 en 6