Liturgie online eredienst 10 januari 2021 – 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 10 januari 2021 – 9.30 uur
Protestantse Gemeente ‘De Zaaier’ te Ens

Voorganger: Ds. A. Buijs
Ouderling van dienst: Beppego van Wijk
Diaken van dienst: Wikje Ziel
Organist: Jan Mark van den Berg

Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst)
Aansluitend aansteken van de Paaskaars.

Zanggroep: Aanvangslied: Psalm 138 : 1 en 4

U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
Uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
Uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o levensbron, wil bijstand zenden.

Stil gebed

Woord van vertrouwen en groet

Zanggroep: Lied 195, “Klein Gloria”

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
Als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed om ontferming

Zanggroep: Lied 281 : 1 t/m 5

Wie zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

Woord voor ons leven

Zanggroep: Lied 489 : 1 en 2

Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
“God zal ons redden” is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van al zo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

Geen ander teken ons gegeven,
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil

Gebed om verlichting met de Heilig Geest

Kindermoment Marcus 1 : 21-28 (ouderling van dienst)

Afspelen lied Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn

Lezing van Jesaja 55

Afspelen Lied 313 : 1, 2 en 5

Een rijke schat van wijsheid
Schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
En elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and’re stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

O Gij, die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist’ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maat dat het vrucht zal dragen,
uw grote naam ter eer.

Lezing van Marcus 1 : 1 – 11

Afsepelen: Lied 109 : 1, 2 en 3 (Evang. Liedbundel):

Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.
Onze lasten zal Hij dragen
onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood.
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.

Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
Het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoor en zie het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Verkondiging

Orgelspel

Gebeden, stil gebed, “Onze Vader”

1e Diaconie
2e Kerk
3e Misionaire commissie Zending

Zanggroep: Lied 654 : 1, 5 en 6

Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge.
Gij herder, die ’t verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.

Zing dan de Heer, stem allen in
Met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

Zending en zegen

(Voor de organist: nog een enkel persoonlijk woord)