Liturgie online eredienst, Bijbelzondag, 25 oktober 10:00


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 25 oktober 2020 10.00 uur – Bijbelzondag

Voorganger: Bertus Ritsema
Organist: Paul Buijnink
Oecumenische commissie
m.m.v. zangroep

Orgelspel

Welkom

Aansteken Paaskaars

Aanvangslied: Opw. 488 De kracht van uw liefde

Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde

Houd mij vast
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Zingen NLB 807: 1, 4, 6 Een mens te zijn op aarde

1. Een mens te zijn op aarde
Is eens voorgoed geboren zijn,
Is levenslang geboortpijn,
Een mens te zijn op aarde
Is leven van de wind

2. De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

4. De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

5. Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

Gebed opening van het woord

Schriftlezing: Lucas 9 : 51 – 62 en Filippenzen 3 : 12 – 16

Lucas 9: 51- 62 Op weg naar Jeruzalem

51Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. 52Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, 53wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. 54
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ 55Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. 56Ze gingen verder naar een ander dorp. 57 Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ 58Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ 59Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ 60Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ 61 Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ 62Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’

Filppenzen 3 : 12 – 16

12Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. 15Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. 16In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.

Afspelen: NLB 802 : 1, 3, 6

1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.

Refrein: ’ Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem

3. Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.
Refrein:

6. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’

Kindermoment: Matteüs 19 : 16 – 30 – De Rijke jongeman

afspelen kinderlied

Verkondiging: Bijbellezen door de ogen van God, dus de ogen op de weg.

Zingen: NLB 970 : 1, 2, 3, 4, 5 Vlammen zijn er vele

1.Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht,
wij zijn één in Christus.

2.Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3.Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

4.Velen mogen dienen als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

5.Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Voorbede / stil gebed – Onze Vader – aansluitend Vredeswens

Inzameling van de gaven (bij het verlaten van de kerk)

Afspelen: NLB 556 : 1, 3, 5

1 Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid,
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
Heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Slotgedachte

Zegenbede:

Slotlied: NLB 416 – ga met God ( bij het uitgaan)

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn