Liturgie oecumenische viering Dankdag 10 november 2021 19:30


Liturgie oecumenische viering Dankdag

onder auspiciën van de oecumenische commissie

Woensdag 10 november 2021 in de RK kerk

Aanvang: 19.30 uur


Voorganger Peter Glas, Ens

Organist Lian Gebbink

M.m.v. het koor o.l.v. Jan Schleper.

Welkom

Intrede/aanvangslied: Psalm 67: 1 en 3, samenzang
God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

De aarde heeft de vrucht gegeven
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt
God is ons genegen,
onze God geeft zegen
Hij die alles geeft
Hij zal zijn geprezen/ Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft

Bemoediging en groet – (staande indien mogelijk)

Gebed

Zingen is twee keer bidden: Aurelius Augustinus schijnt het ooit gezegd te hebben. Hij bedoelde dat zingen een bijzonder krachtig middel is, waarmee in allerlei omstandigheden van het leven de vreugde, de vrees en de vragen van het hart tot uitdrukking mogen komen.

Evangelische liedbundel 302 (koor)

Heer, ik kom tot U hoor naar mijn gebed Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart

Heer, ik kom tot U hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart

Zie mij voor U staan zondig en onrein O, Jezus raak mij aan van U wil ik zijn -Jezus op uw woord vestig ik mijn hoop U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

Gesproken voorbede Dankdag

Glorialied/ Lofzang –samenzang `God de Here is almachtig` – melodie `Ere zij aan God de Vader` – (dat is de melodie van NLB 705)

God de Here is almachtig,
kijk, wat Hij geschapen heeft.
Alles wat Hij maakt, is prachtig
en Hij zorgt voor al wat leeft.
Dank de Schepper, dank de Schepper,
Die dit alles aan ons geeft.

Al het voedsel dat wij eten
geeft God ons met gulle hand.
En Hij geeft ook, niet vergeten,
zaad voor elke nieuwe plant.
Dank de Schepper, dank de Schepper,
Hij houdt alles steeds in stand.

God zorgt voor ons, alle dagen.
Hij geeft ons zelfs overvloed.
Heer, vergeef ons als wij klagen
bij de minste tegenspoed.
Dank de Schepper, dank de Schepper,
Wij getuigen: God is goed!

Bezinningswoorden, voorganger

Gebed bij de opening van de Bijbel – Koor: NLB 314 `Here Jezus om Uw woord`- alle coupletten

Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.

Schriftlezing O.T. ( gemeente blijft zitten )

Spreuken 6: 6 t/ m 11 uit de NBV 21

6 Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning,8 halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. 9 Hoe lang nog, luiaard, blijf je slapen, wanneer kom je uit bed?10 Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen? 11 Armoede zal je overvallen als een struikrover, gebrek je neerslaan als een bandiet.

Zingen: lied GVL 546 – `Het lied van alle zaad`- koor en samenzang

K = koor S = Samenzang

K: Wie als een god wil leven hier op aarde,
hij moet de weg van alle zaad S: Wie als een god wil leven hier op aarde,
hij moet de weg van alle zaad K: en zo vindt hij genade.
S: en zo vindt hij genade.

K: Hij gaat de weg van alle aardse dingen,
hij leeft het lot met hart en ziel S: Hij gaat de weg van alle aardse dingen,
hij leeft het lot met hart en ziel – K: van alle stervelingen.
S: van alle stervelingen.

K: Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven,
het kleinste zaad in weer en wind S: Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven,
het kleinste zaad in weer en wind
K: moet sterven om te leven.
S: moet sterven om te leven.

K: De mensen moeten sterven voor elkander,
het kleinste zaad wordt levend brood, S: De mensen moeten sterven voor elkander,
het kleinste zaad wordt levend brood, K: zo voedt de één de ander.
S: zo voedt de één de ander.

K: En zo heeft onze God zich ook gedragen
en zo is Hij het leven zelf S: En zo heeft onze God zich ook gedragen
en zo is Hij het leven zelf
K: voor iedereen op aarde.
S: voor iedereen op aarde.

Schriftlezing N.T. Evangelie lezing ( gemeente blijft zitten ) Marcus 12: 41 – 44 uit de NBV 21

41 Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. 42 Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. 43 Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; 44 want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

Acclamatie: koor — `Woorden gezocht en gevonden`

Spiegelverhaal – `de krekel en de mier`

Verkondiging – voorganger

Samenzang: Apostolische Geloofsbelijdenis – we zingen deze (indien mogelijk) staande Evangelische liedbundel 289 `Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is`.

1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt zijn eer,
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen,
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven,
groot is het geheimenis,
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood, ‘dit is mijn lichaam’,
door de wijn ‘dit is mijn bloed’,
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ (oecumenische versie)

Voorbeden – na elke voorbede zingt het koor – Kumba yah my Lord

Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt — Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome — Uw wil geschiede

Op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij aan anderen vergeven

En leidt ons niet in verzoeking

Maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid — In eeuwigheid – Amen

Vredeswens – We wensen elkaar de vrede van Christus. Mededeling bloemengroet.

Inzameling van de gaven – bij de uitgang: bestemming Dorcas. Dat kan rechtstreeks op de rekening van Dorcas, maar in het kader van onze plaatselijke actie is het prettiger, wanneer u uw bijdrage overmaakt op de rekening van de kerk.

Diaconie PG de Zaaier, Ens: NL09 RABO 0386 5428 56 onder vermelding van “Dorcas”.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Samenzang `Zingend gezegend 40 : 1 en 2 God dank! Er is een Koning`(melodie NLB 438)

God dank! Er is een Koning
die zorgt voor al wat leeft,
de zwaluwen een woning,
de vogels voedsel geeft;
die als de sneeuw weer smelt,
doet groeien, doet ontluiken,
doet bloeien: bomen, struiken,
de bloemen op het veld.

2.Gelooft dat God u hoorde,
dat overbodig is
te bidden met veel woorden –
God weet wat nodig is.
Zoek eerst zijn Koninkrijk!
Zou God u dan niet kleden?
Gij zijt reeds hier en heden
meer dan een koning rijk!

Slotgedachte

Zending en Zegen

Slotlied NLB 981, GVL 567 – Samenzang — `Zolang er mensen zijn op aarde` – coupletten 1, 4 en 5

Zolang er mensen zijn op aarde
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood

Daarom moet alles U aanbidden
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht
Afbeelding bij het thema.