Liturgie oecumenische online eredienst 17 januari 2021 – 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Welkom

Openingslied ‘De Geest des Heren heeft’

 

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
In al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,
Herbouwt wat is vernield, maakt een wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
elkaar.

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,
kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

Woord van welkom

Woorden ter inleiding

Smeekbede om vergeving

Lofprijzing ‘U zij de glorie’

 

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
Daald’ een engel af,
Heeft de steen genomen
Van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
Blijd’ en welgezind,
En zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen
Is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Gebed

Schriftlezing : Johannes 15: 1-6

Gebeden

Ontsteken van 2 kaarsen

Lied ‘Ubi caritas’

Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est.

Vredeswens

Luisterlied ‘Abba Vader’ , gespeeld door Paul Buijnink

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Schriftlezing: Johannes 15: 12-17

Ontsteken van 2 kaarsen

Meditatie

Voorbede

Onze Vader

Collecte: een collecte voor de Kerk

Mededelingen

Zegen

Slotlied: ‘De kracht van uw liefde’

 

Heer, ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij,
dan kan ik Uw schoonheid zien.
En Uw liefde voelen diep in mij
En Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan, en elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.