Liturgie Missionaire dienst 17 oktober 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.


Liturgie Missionaire dienst
Protestantse Gemeente De Zaaier, Ens
17 oktober 2021
Thema: “Vier de schepping!”

Voorganger: Mw. Drs. P. Hellinga, Zwolle
Ouderling van Dienst: Tineke Dibbits
Diaken van dienst: Wikje Ziel
Organist: Paul Buijnink
Band: “Lost and Found”, Emmeloord

Orgelspel voor de dienst

Zingen Opwekking 733 met de band

1 De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk Zijn heilige Naam.

2 Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein (meerdere malen)

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen Psalm 19: 1, 2 (orgelbegeleiding)

1. De hemel roemt den Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die ’t heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

2. God heeft de tent gemaakt,
waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad
het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom.
Zo, vrolijk als een held
die tot de zege snelt,
roept hij de nieuwe morgen;
hij trekt zijn glanzend spoor
de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen.

Stil gebed

Genesis 1: 1
In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die altijd trouw blijft
Gemeente: en niet loslaat waar Hij aan begon

Groet

Band “Lost and found”: In de hemel is de Heer

In de hemel is de Heer
En Zijn glans is als kristal
Hij is de Heilige van God
En Hij heerst over’t heelal

Er is macht in Zijn Woord
Als de water’n bruist Zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw
Zo is de rijkdom van Zijn trouw
Refrein:
En aan U alle macht
Alle heerlijkheid en kracht
En aan U is de eer
En de lof, want U regeert!!
En aan U alle macht
Alle heerlijkheid en kracht
En aan U is de eer
En de lof, want U regeert!!

Miljoenen in gereedheid
Staan de engelen om Zijn troon
Verbijsterend Zijn sieraad
En de schoonheid van Zijn troon

Er is macht in Zijn Woord
Als het water bruist Zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw
Zo is de rijkdom van Zijn trouw
Refrein

U regeert in onze harten
U regeert over ’t heelal
U regeert in onze levens
U regeert overal (4 x)
Refrein

Gebed van verootmoediging

Band “Lost and found”: Voorzichtig

We hebben straten vol met buren
en we praten niet met hen.
We zijn vrienden zonder vriendschap
en geen mens die ons echt kent.
Onze ogen zijn gesloten
onze harten zijn op slot.
Maar de monden zijn geopend
en ze praten over God.

Breek ons voorzichtig
voor uw gebroken wereld.
Beweeg ons steeds dichter
naar uw bewogen hart. (2x)

Eindelijk breken wij naar buiten,
dragen wij uit wat in ons leeft.
Terwijl wij veel kerken nu zien sluiten,
opent U wegen om ons heen.
Samen zijn wij uw handen, Vader,
omarmen elkaar als uw gezin.
Wij bidden vurig voor deze aarde,
tot ze haar thuisbestemming vindt.

Genadeverkondiging

Zingen Opwekking 277 met de band (Machtig God)

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
Glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
Heilig en rechtvaardig,
Stralend Licht, Morgenster,
Niemand is als U.

Prijst de Vader, Prijst de Zoon,
Prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst hem tot in eeuwigheid.

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
Glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
Heilig en rechtvaardig,
Stralend Licht, Morgenster,
Niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon,
Prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst hem tot in eeuwigheid. (4 x)

Gebed

Kindermoment: Een duurzame relatie met de natuur én met God!

Genesis 1: 27-28
God schiep de mens als zijn evenbeeld. Hij zegende hen en zei tegen hen: breng de aarde onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.

Lezing Genesis 41: 29-40 door Joukje

Korte uitleg

Zingen Lied 718: 1, 2, 3 met orgelbegeleiding (vlotte melodie)

1. God die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we_U vergelden,
dank voor ’t dagelijks brood.

2. Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3. Maar wij rijken,
ach wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.

Kinderlied “Dank U wel”

Lezing Matt 22: 34-40 door Joukje

Korte uitleg

Band “Lost and found”: Wij blijven geloven

Wij blijven geloven, dat onder miljoenen
de Heer van de schepping een plan met ons heeft;
Waarin zich Zijn heil en mijn twijfels verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.
En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd;
Nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.
En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven
ons kleine begin van Zijn groot ideaal
Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt
en ’t morgenrood rijst dat Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.

Collecte

Gebed

Zingen Lied 978: 1, 3, 4 met orgelbegeleiding

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek’re zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zegen

Band “Lost and found”: Ik ben (Je voelt me in de zon)
Je voelt Me in de zon
je ziet Me in de maan
je ruikt Me in de bloemen
die thuis op tafel staan
je kunt Me zelfs proeven
eet maar eens een vrucht
je hoort Me in het fluiten
van de vogels in de lucht

Ik ben het begin
en Ik ben het eind
Ik ben er altijd al geweest
en zal er altijd zijn
nergens ben Ik niet
Ik ben overal
de Maker van het leven
de God van het heelal
de Maker van het leven
de God van het heelal

Je voelt Me in de wind
je ziet Me in het mos
je ruikt Me als het regent
in de geuren van het bos
je proeft Me in de honing
zo heerlijk en zo zoet
je hoort Me in de stilte
luister maar eens goed

Ik ben het begin … (2x)

Je kunt Me leren kennen
misschien toch wel het meest
wanneer je in de Bijbel
over Jezus leest
want Hij is mijn Zoon
en Ik ben in Hem
dus als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben!