Liturgie Missionaire dienst 14 maart 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie Missionaire dienst 14 maart 2021 – 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier” te Ens

Voorganger: ds. Bettie Woord, Almere
Ouderling van dienst: Tineke Dibbits
Diaken van dienst: Wikje Ziel
Organist: Klaas Brouwer, Urk
Missionaire Commissie: Ineke van der Leij, Jan Faber, Joukje Tichelaar

Mededeling: De bloemengroet van vorige week is als groet en felicitatie voor zijn 80ste verjaardag gegaan naar de heer Ulbe Lemstra.

Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zanggroep: Lied 598
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft. (2x)

Aansteken Paaskaars door Joukje

Opwekking 337 Mijn hoop is op u, Heer

Mijn hoop is op U Heer
mijn kracht is in U Heer
mijn hart is van U Heer van U
Ik prijs U met heel mijn hart
ik prijs U met al mijn kracht
Met heel mijn hart,
met al mijn kracht,
heel mijn hart is van U

Bemoediging en groet

Zanggroep: Lied 833

Neem mij aan zoals ik ben
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Gebed

Sela – Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is Ik ben en Ik zal er zijn.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Gebed

Schriftlezing Johannes 6:1-15
1Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd).2Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed.3Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten.4Het was kort voor het Joodse pesachfeest.
5Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’6Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen.7Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’8Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei:9‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’10Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen.11Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden.12Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’13Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten.14Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’15Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.

Zanggroep: Zingen (wijze Berend Botje)
Jezus Christus Hij vertelde
aan vijfduizend in de velden
maar toen werd het etenstijd
en er was nog niets bereid

Vijf en twee is samen zeven
ga dit aan de mensen geven
Durf vertrouwen op je God
dan kom je echt niets tekort

Er is genoeg voor allemaal
als je durft te delen met elkaar

Schriftlezing Jesaja 41:10 (door Joukje)
10Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Zanggroep: Psalm 139 vers 8 en 9
8. Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in ët diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

9. Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.

Overdenking

Opwekking 518 Heer u doorgrond en kent mij

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Uitleg van het bloemetje met kaartje
Wij kunnen er ook voor een ander zijn.

Gedicht (van Leo Heuvelman) gelezen door Joukje
Je bent niet alleen Mijn kind
Ik zal je dragen
Al is de weg donker
Het leven vol vragen
Blijf sterk grijp moed
In al je verdriet
Ik ben het die jouw
Angst en beven ziet

Je bent niet alleen Mijn kind
Ik zal er zijn
In vreugde, in verdriet
Bij angst en pijn
Sla je oog naar boven
En leer je leven
In Mijn Vaderhand te geven.

Dienst van de gebeden afgewisseld met
Zanggroep: Lied 568a
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est

Inzameling der gaven:
Nu er weer ruimte is voor het bijwonen van de dienst, kunnen de kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang. Voor alle anderen: In het kerkblad vindt u de bestemming van de collecten en de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.

Zanggroep Slotlied 913 vers 1, 2 en 4
1.Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen

Uitleidend orgelspel