Liturgie Kerstnachtdienst, 24 december 22:00


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor de kerstnachtdienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Kerstnachtdienst `de Zaaier` Ens

Voorganger: Peter Glas uit Ens
Ouderling van dienst: Lous Bosselaar
Organist: Paul Buijnink
m.m.v. een zanggroepje
Missionaire commissie

Thema

`geef de liefde een gezicht. `

Liederen voor de dienst: organist en zanggroepje, voorganger leest eerst een `Komt allen tezamen` van ds, dichter, schrijver A.F. Troost

Lied 477, nieuwe liedboek

Coupletten 1, 3, 4

Komt allen tezamen — jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden — Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden — die Koning

Het licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden — komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning

O Kind, ons geboren — liggend in de kribbe
neem onze liefde in genade aan
U, die ons liefhebt — U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden — Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden — die Koning

Gezang 145, liedboek voor de kerken

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. – Kyrieleis

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar,
Beth’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar. — Kyrieleis.

Wijzen uit het Oosten uit zo verren land,
zij zochten onze Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud,
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. — Kyrieleis.


Opening, welkom (ovd)

Aanvangslied, luisteren naar `Kerstnacht boven Bethlehem`, Sela

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen. 

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.

Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen. — Tekst: Matthijn Buwalda

Bemoediging en Groet

De kaarsen worden aangestoken: vier gedachten uit de Bijbel: Schepping, op weg, geboorte en waarheid. De vijfde kaars: Kerstnacht 2021

Luisterlied: Love shine a light.

Liefde schijnt een licht in elke hoek van mijn hart. Allen schijnen een licht om de weg te verlichten. Laat onze liefde een licht schijnen in elke hoek van ons hart……

Gebed

Zanggroepje: Gezang 143 1,2 en 3 — Stille Nacht – liedboek voor de kerken

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
vreed’ en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Bijbellezing: Jesaja 9: 1 t/m 6

Jesaja 9:1-6  Vertaling NBG van 1951 — Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag. Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

Zanggroepje: Gezang 26: 1 en 3, liedboek voor de kerken

Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
een licht der lichten opgegaan
Komt tot zijn schijnsel, alle volken
en gij, mijn ziele, bid het aan
Het komt de schaduwen beschijnen
de zwarte schaduw van de dood
De nacht der zonde zal verdwijnen
genade spreidt haar morgenrood

Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.
Zijn naam is Wonderbaar, Zijn daden
Zijn wond’ren van genaad’ alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor ‘t oog des Vaders treên.

Lezing Nieuwe Testament: Lucas 2: 1 – 20 (NBV)

21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

 

Muzikaal intermezzo: orgelspel: Gez. 132 `Er is een roos ontloken`

 

Kerstmeditatie: Geef licht, geef de liefde een gezicht.

Na `Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken`. Orgel, zanggroepje:

lied 469: 1, 3

  1. Ik ben een engel van de Heer, daal uit de hemel tot je neer en breng een nieuw en mooi verhaal dat ik vertel in mensentaal.
  1. De Here Jezus is dat kind die ieder helpt die Hem bemint, de Heiland die je droefheid kent en alles waar je bang voor bent.

Zanggroepje: Gezang 157, liedboek voor de kerken: `Hoe helder staat de morgenster`, 1 en 3

Hoe helder staat de morgenster, en straalt mij tegen van zo ver, de luister van mijn leven. Komt tot mij, zoon van David, kom, mijn Koning en mijn Bruidegom, mijn hart wil ik U geven. Lieflijk, vriendlijk, schoon en heerlijk, zo begeerlijk, mild in ’t geven, stralend, vorstelijk verheven.

Gij schittert als een edelsteen, mijn hart is vol van U alleen, uw liefde doet mij leven. Hoe groei ik in uw lichte schijn, hoe bloei ik op daar ik mag zijn een rank met U verweven. Aan U blijft nu heel mijn leven weggegeven, om te ontvangen U, mijn liefde, mijn verlangen.

Danken, bidden

Collecte: Kerk in Actie  `Kinderen in de Knel`– u kunt ook een bedrag overmaken: bankrekening Missionaire Commissie:

NL 39RABO0346529816

Kerstcampagne Kerk in Actie: ‘Geef licht. Geef alles wat je hebt en geef de liefde een gezicht. ‘ – Stef Bos

 

Kerst is het feest van licht. De geboorte van Jezus maakt Gods licht zichtbaar. We mogen Zijn licht met elkaar delen, ook met kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Voor hen schreef Stef Bos het lied ‘Geef licht’.

Songtekst adventslied ‘Geef Licht’ van Stef Bos in aansluiting op de kerstcampagne van Kerk in Actie Het wordt steeds vroeger donker De winter is in zicht Alles keert naar binnen. De gordijnen gaan weer dicht. De tijd staat op een kruispunt. Niemand weet waarheen. De schoonheid is soms ver te zoeken. De dromer staat alleen.

Geef licht Geef licht voor een uitweg uit het donker. Geef wat er vaak niet is. Geef licht, geef licht, geef alles wat je hebt Geef de liefde een gezicht Zie de wereld om ons heen Zie de leugen die regeert Zie de ongeleide leiders, zie hun volk dat crepeert. En zie de oorlog die maar doorgaat. Ook al is ze ver van hier. Onze wereld is te klein Om het niet te willen zien Geef licht Geef licht Geef ruimte en geef uitzicht.

Geef wat er vaak niet is. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt. Geef de liefde een gezicht. Ik stak mijn kop onder de grond. Maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit kan halen, maar in de verte schijnt een ster, die de richting kan bepalen. En Hij geeft licht Geeft licht voor een uitweg uit het donker voor wat er vaak niet is. Dus geef licht, Geef licht Geef alles wat je hebt en geef de liefde een gezicht.

Zending en zegen.

Aanwezigen luisteren staande naar:

`Ere zij God` Sela.

Paul speelt de melodie van `Heer Uw Licht en Uw Liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen`

Wij wensen u/ jullie allen gezegende Kerstdagen.

Missionaire commissie `de Zaaier` Ens