Liturgie 5 juni 2022 09:30, voorzang 09.20 uur


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Liturgie 5 juni 2022

Met voorbereiding Heilig Avondmaal
en

Inzegening huwelijk
Kees Hulstein & Susan Nderitu

Voorganger: ds. Henk Rodenhuis
Ouderling van dienst: Lous Bosselaar
Diaken van dienst: Syta Vellinga
Organist: Klaas Brouwer

09:20 Binnenkomst kerkenraad + bruidspaar

Voorzang:
Lied 683
1. ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest,
wij staan in vuur en slam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.
2. Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.
3. Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.
4. De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
’t Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Medley:
Opwekking 319 Kom Schepper, Geest
Veni Creator Spiritus.
Veni Creator, veni Creator.
Veni Creator Spiritus.

Hemelhoog 228:1
Heer, ik hoor van rijke zegen,
Die Gij uitstort keer op keer;
Laat ook van die milde regen,
Dropp’len vallen op mij neêr;
Ook op mij, ook op mij,
Dropp’len vallen ook op mij!

Opwekking 343
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. )2x
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.)2x
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Welkomstwoord door ouderling van dienst

Intochtslied: Lied 360: 1, 2 en 6
1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

6. Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge toon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Lied 195 (Klein Gloria)
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Aanvangstekst

Zingen: Psalm 143: 1 en 2
O Here, hoor naar mijn gebeden,
zie mij als smeek’ling tot U treden,
verhoor mij, God, die trouw betoont,
die ieder richt naar recht en reden,
die boven ons als koning troont.

Ik nader U, het hoofd gebogen.
Gij kunt, o Heer, geen kwaad gedogen,
ga met uw knecht niet in ’t gericht,
doe hem niet weg van voor uw ogen;
wie is rechtvaardig in uw licht?

Wet

Zingen: Psalm 143: 8 en 9
Laat ’s morgens uw genade dagen,
voor ogen die het donker zagen.
Ik bouw op U en anders geen.
Wijs mij de weg van uw behagen,
mijn ziel wacht het van U alleen.

Gij zijt mijn God, sta mij ter zijde,
mijn toevlucht als zij mij bestrijden.
Leer mij uw wil, reik mij uw hand.
Uw goede Geest zij mijn geleide;
voer mij in een geëffend land.

Gebed

Kindermoment

Luisterlied: Ik moet weggaan

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan, Ik kan echt niet blijven; maar ik zal een mooie brief In jullie harten schrijven. Als je dan mijn woorden leest Weet je dat ik ben geweest (2x).

Ik ben bij je, Ik ben bij je, Ik ben teruggekomen
En ik heb mijn mooiste vuur voor jullie meegenomen

Refrein: Door het wonder van de Geest vieren wij het Pinksterfeest (2x)

Ik ben bij je, Ik ben bij je, Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan over alle grenzen
Refrein: Door het wonder . . . .

Kinderen gaan naar de kinderkerk

Schriftlezing: Ruth 2:10-13 & Ruth 4:13-22
Ze knielde, boog diep voorover en zei: ‘Waarom bent u zo vriendelijk voor mij? U behandelt mij goed, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben.’ Boaz antwoordde: ‘Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je bent komen schuilen.’ ‘U bent goed voor mij, heer,’ zei ze. ‘U biedt me troost en spreekt me moed in, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.’

Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Naomi: ‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan! Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Naomi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. Dit zijn de nakomelingen van Peres: Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Ram, Ram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed, Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte David.

Zingen: Opwekking 687: 3 en 4
Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind,
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan
Spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan

Heer, toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend
Hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef
Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft
Toon mij dat Christus heel de weg gelopen heeft

Preek (met voorbereiding Heilig Avondmaal)

Hij zal je je levensvreugde teruggeven [Ruth 4:15]

Zingen: Weerklank 205: 1 en 2
Stroom, o vloed van Gods genade
in gemeente, huis en hart!
Laat in overvloed zich baden,
wie door dorheid wordt benard.
Laat, o Geest, Uw stromen vloeien,
over het verdroogde zand;
dan zal de woestijn gaan bloeien;
groeien vruchten op het land

Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken wereldwijd!
Van Uw nederdaling dromen
zonen, dochters, wijd en zijd.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen tot U tilt,
schenk Uw stroom, aan wie verlangen
dat God zelf hun dorst eens stilt.

 

Overgang naar huwelijksinzegening

Zingen: Uit ‘Het liefste lied van overzee’ deel 2, lied 39
Maak liefde waar door nimmer te begrenzen
maar als omarming die ons juist bevrijdt
De steun die helpt gevaren te trotseren
als moed die naar ons ware zelf toe leidt
Geef mij je kracht als woorden gaan bezwijken
Geen liefde ondanks wat ik heb gedaan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan

Onderwijzing
De instelling van het huwelijk
Wij zijn hier bij elkaar gekomen rondom Kees Hulstein en Susan Nderitu samen met hen Gods zegen te vragen voor hun huwelijk. Als christelijke gemeente belijden wij dat het huwelijk door God zelf is ingesteld als een verbond voor het gehele leven. Hij heeft de mens geschapen als man en vrouw. ‘Het is niet goed’, zo sprak Hij, ‘dat de mens alleen is; Ik zal voor helper voor hem maken die bij hem past. Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw, en zij zullen één lichaam zijn.’ (Genesis 2:18,24) De Here Jezus Christus voegt hieraan toe: ‘Wat God heeft verbonden, mag de mens niet scheiden.’ (Mattheüs 19:5-7) De apostel Paulus noemt dit een groot geheimenis. Hij beschrijft de eenheid tussen man en vrouw als een afspiegeling van de eenheid tussen Christus en de gemeente. (Efeze 5:22-32)
Men zal het huwelijk daarom niet lichtvaardig aangaan, maar alleen in een dankbaar besef van wat God met deze inzetting bedoelt. En bij alle tegenspoed en verdriet, die ons ook in ons huwelijk kunnen overkomen, mogen wij vertrouwen op de hulp van God, die immers zelf het huwelijk heeft gegeven.

Het doel van het huwelijk
Opdat u in het huwelijk zult leven onder Gods beloften en naar zijn geboden, willen wij nu gaan zien met welk doel God het huwelijk heeft ingesteld. Het doel van het huwelijk is:
In de eerste plaats dat man en vrouw, in liefde verbonden, werkelijk één zullen zijn. Zij behoren elkaar toe om elkaar geluk te schenken en om elkaar trouw te steunen en te helpen in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren.
Het tweede is dat man en vrouw, als instrumenten in de hand van de Schepper, zullen meewerken aan de voortgang van het menselijk leven. (Genesis 1:28) Wanneer hun de zegen van kinderen geschonken wordt – en dat is al het geval met Mark en Bas èn met Bianca –, zullen zij een christelijk gezin vormen, een bouwsteen in de gemeente en de samenleving. Zij zullen allen die onder hun dak gastvrijheid vinden, voorgaan als leerlingen van Jezus Christus.
Het derde is dat het geschenk van de seksualiteit binnen het verbond van het huwelijk heilig, dankbaar en in geborgenheid genoten zal worden. Ons lichaam is immers een tempel van de heilige Geest. (1 Korinthe 6:18-20)

De verantwoordelijkheid in het huwelijk
Vervolgens zult u ook weten in welke verantwoordelijkheid God u beiden heeft geplaatst. God heeft u aan elkaar verbonden zoals Christus en de gemeente verbonden zijn. Als hoofd van zijn kerk zette Hij zich volkomen in voor haar heil; als bruid van Christus is de gemeente geroepen haar Heer te volgen en te dienen. Zo zult u zich voor elkaar inzetten om elkaar lief te hebben en trouw te zijn, om elkaar voor te gaan en te volgen, om elkaar te dienen en te eren.

Bruidegom, heb uw vrouw lief zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. Zoals Christus het hoofd van de gemeente is en zich volledig inzette voor haar heil, zo bent u het hoofd van uw vrouw om haar vol liefde te dienen, te leiden en te respecteren.

Bruid, God heeft u aan uw man verbonden zoals de gemeente aan Christus verbonden is. Zoals de gemeente haar Heer liefheeft, Hem dient en volgt, zo zult ge uw man liefhebben, hem helpen en respecteren. Overeenkomstig Gods gebod zult u beiden met trouw en toewijding uw taak verrichten.

In vertrouwen op God zult u goede zorg besteden aan uw gezin, opdat allen die aan uw hoede worden toevertrouwd, daarvoor dankbaar zullen zijn. Vergeet daarbij niet dat uw gezin deel uitmaakt van een grotere gemeenschap. U draagt dus ook een bredere verantwoordelijkheid: voor de medemens in nood, voor de kerk en de maatschappij.

Ten slotte: blijf trouw en teder met elkaar omgaan en sluit uw hart niet af voor elkaar, want dan kunt u niet meer bidden. Blijf elkaar zien als kinderen van God, geroepen tot eeuwig leven. (1 Petrus 3:7)

Luisterlied: Nakutuma wimbo – Zabron Singers
(Boodschap: Het lied is de beste manier om Gods boodschap aan de hele wereld te brengen. Door middel van liedjes kunnen we overal en altijd het Evangelie doorgeven.)

Kinderen komen terug van de kinderkerk

VRAGEN (Bruidegom en bruid gaan staan en geven elkaar de rechterhand)

Voorganger tot de bruidegom:
‘Kees Hulstein, belijdt u voor God en zijn gemeente dat u Susan Nderitu aanvaardt als een geschenk uit Gods hand en belooft u dat u haar naar Gods gebod in liefde en trouw zult dienen, leiden en respecteren, in goede en in kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood u scheidt.
Wat is daarop uw antwoord?’

Bruidegom: ‘Ja!

Voorganger tot de bruid:
‘Susan Nderitu, belijdt u voor God en zijn gemeente dat u Kees Hulstein aanvaardt als een geschenk uit Gods hand en belooft u dat u hem naar Gods gebod in liefde en trouw zult helpen en respecteren, in goede en in kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood u scheidt.
Wat is daarop uw antwoord?

Bruid: ‘Ja!’

RINGWISSELING

GEBED (Bruid en bruidegom knielen)

ZEGEN (Bruid en bruidegom blijven geknield) de voorganger legt de gehuwden de handen op

De Here zegene u en Hij behoede u,
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.

Zingen: Lied 363 (Allen staan; bruidspaar blijft geknield)
Dat ’s HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;
Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

(Gemeente gaat zitten; bruid en bruidegom staan)

Overhandiging trouwbijbel door ouderling van dienst
Dankgebed

Zingen: Opwekking 167
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer de weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
t’ Is Uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Zegen met gezongen Amen.

 

 

Collecte:

Bij de uitgang van de kerk vindt u de collectezakken en de bus aan de deurpost waarin u uw bijdrage kunt deponeren. De opbrengsten zijn bestemd voor de Kerk, voor Pinksterzending (Kerk in Actie) en voor hulp aan Oekraïne (bus aan de deurpost)

 

(Na afloop van de dienst is er gelegenheid om het bruidspaar voor in de kerk geluk te wensen)

 

Vervolgens is er koffie met iets lekkers in de zaal of bij het buffet van uitgifte.

Wij wensen u een gezegende zondag.