Liturgie Hemelvaartsdag 13 mei 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie donderdag 13 mei 2021 9.30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Regine Agterhuis, Hattem
Ouderling van dienst: Beppego van Wijk
Diaken van dienst: Willemien Houter
Organist: Paul Buijnink

Orgelspel

Luisterlied: Daar ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
die om ons te redden, de hemel verliet?

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Aanvangslied (Zanggroep): Psalm 47: 1 en 2
Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd,
prijst met handgeklap ’s HEREN koningschap.
Ja, Hij is de Heer, volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht geeft z’in onze macht.
Met zijn eigen hand meet Hij Jakob ’t land,
die daar woont met trots, als beminde Gods.

God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, ’s Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort naar des HEREN woord,
is zijn rijksgebied. Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt troont in heiligheid.

Votum en groet

Luisterlied: Psalm 95: 1 en 3

Steekt nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.

Komt, werpen wij ons voor den HEER
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Leefregels

Gebed om ontferming

Zingen (Zanggroep): Lied 103c: 1 en 3
Loof de koning, heel mijn wezen
Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij hem ontmoeten zult.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, Loof uw Heiland,
Die het licht is in de nacht.

Gebed opening van het woord

Kindermoment: Jezus gaat naar de hemel

Luisterlied: ‘Ik moet weggaan’

Ik moet weggaan, ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een heel mooi boek
In jullie harten schrijven
Als je dan mijn woorden leest weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest weet je dat ik ben geweest
Ik moet weggaan, ik moet weggaan
Maar ’t zal niet lang duren
Dan zal ik een goede vriend
Naar de aarde sturen
Als Hij komt dan is het feest want het is de Heilige Geest
Als Hij komt dan is het feest want het is de Heilige Geest
Ik beloof je, ik beloof je
Dat ik terug zal komen
En dan zal het mooier zijn
Dan in je mooiste dromen
Heel de aarde viert dan feest en de hemel nog het meest
Heel de aarde viert dan feest en de hemel nog het meest

Lezen: Handelingen 1:1-14

In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven,vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was.
Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.

Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Zingen (Zanggroep): Lied 680: 4 en 5
Hoor, Heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze Geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

O, Heilige Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Verkondiging

Intermezzo orgel: Lied 663 Al heeft hij ons verlaten

Zingen (Zanggroep): Lied 825: 1 en 5
De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Dankzegging en voorbeden
Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Zingen (Zanggroep): Lied 769: 1, 2, 5 en 6
Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, –
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gistren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Zegenbede

Orgelspel


Collecten bij de uitgang
Bestemming: Diaconie en Kerk
Van harte aanbevolen.

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

Voor alle anderen:
In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.