Liturgie eredienst 5 december 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Protestantse Gemeente De Zaaier, Ens
Liturgie 5 december 2021, aanvang 9:30

Voorganger: Ds. F.A. Slothouber, Zwolle
Ouderling van dienst: Ivo Bakker
Diaken van dienst: Betty Assenberg van Eijsden
Organist: Klaas Brouwer, Urk

Mededelingen door de ouderling van dienst

In de dienst zal de 2e adventskaars worden aangestoken en zal een gedichtje worden voorgedragen.

Intochtslied: Psalm 103: 1 en 2

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israël zijn zegen uitgestort.

Stil gebed / Bemoediging / Groet

Zingen: Psalm 130: 3, 4

3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

4 Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

Gebed

Zingen: Lied 273 1, 4, 5

1 Looft God, die zegent al wat leeft,
der heem’len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

4 Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

5 Looft God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom,
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

Gebed voor de opening van de Schriften

Lezing: Sefanja 3: 14-20

Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De HEER, de koning van Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: ‘Wees niet bang, Sion! Laat de moed niet zinken!’ De HEER, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen. Alle treurenden zal Ik bijeenbrengen, verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de stad. In die tijd zal Ik afrekenen met je verdrukkers,
de kreupelen zal Ik redden, de verstrooiden bijeenbrengen. En hen die in de hele wereld werden veracht zal Ik met eer en roem overladen. In die tijd breng Ik jullie terug. Dan zal Ik jullie verzamelen, en je met eer en roem overladen
te midden van alle volken op aarde. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe Ik je lot ten goede keer – zegt de HEER.

Zingen: lied 894: 1, 4

1 Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind,
dan weet ik: Heer, Gij hoor-de één stem: uw eigen kind.
Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed;
mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed.

4 Wanneer ik zoek naar woorden is uw Woord mij genoeg;
dat Woord, dat wij eens hoorden, dat Woord, dat mij al droeg,
dat zal mij blijven dragen – mij maakt geen stilte bang;
slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang.

Lezing: Lucas 3: 1-9

In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias.
Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! 5Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; 6en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’ Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’

Zingen: Lied 456a: 1, 2

1 Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.

2 Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.

Preek

Zingen: Lied 439: 1, 2

1 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Zingen: Lied 439: 3, 4

3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

4 O Jezus, maak mij arme
in deze heilige tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.

Dankgebed

Zingen: Lied 125 (LvdK 1973) 1, 3 en 5

1 O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

3 O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Wees blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

5 O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Zending en Zegen

Collecte: bestemd voor Kerk in Actie en Kerk

Project Kerk in Actie:
Rwanda: opvang en scholing van kwetsbare kinderen

Kent u mensen die met hiv besmet zijn? Stel dat u zelf besmet zou zijn, zou u het dan vertellen aan uw vrienden, uw buren? Stel dat je als kind besmet bent geraakt bij je geboorte via je moeder? Kinderen in Rwanda hebben daarmee te maken. Tegen de tijd dat ze te horen krijgen dat ze met hiv besmet zijn, zijn hun ouders soms al overleden aan aids en groeien ze op bij familieleden, bijvoorbeeld hun oma. Als kinderen horen dat ze hiv hebben, stort hun wereld in: Hussein werd boos, zag het leven niet meer zitten, wilde niet meer naar school.
Tegenwoordig kan ook Hussein in Rwanda een zorgverzekering en medicijnen krijgen. Maar dat is natuurlijk zwaar spul, die je moet innemen met genoeg goede voeding. Dat is voor arme mensen nogal eens een probleem.
Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie, voor kinderen zoals Hussein in Rwanda. Dankzij uw bijdrage kan hij ieder weekend met lotgenoten bij elkaar komen. Hij krijgt steun om zijn opleiding af te maken. Hij heeft leren omgaan met zijn ziekte en staat weer positiever in het leven. Zijn moeder krijgt hulp om haar gezin van goede voeding te voorzien.

Dankzij uw bijdrage kunnen meer Rwandese kinderen met hiv ondersteund worden.
We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Rekeningnummers kerk en diaconie: zie uw kerkblad