Liturgie gezinsdienst 4 juli 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie zondag 4 juli 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens
Gezinsdienst

Voorganger: Kandidaat dhr J. de Wind, Zeewolde
Ouderling van dienst: Corry van Marion
Diaken van dienst: Klaas Pol
Organist: Paul Buijnink

Mededeling
De bloemengroet van vorige week is als groet en bemoediging gegaan naar Durk en Jannie Andela.


Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Intochtslied (zanggroep en gemeente): Opwekking 488

Heer ik kom tot U. Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde.

Refrein: Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

Refrein 2 x : Houd mij vast . . . .

Slot 2 x : Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Stil gebed – Votum en Groet
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen. Amen

Klein Gloria (zanggroep en gemeente)
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Zingen (zanggroep en gemeente) Opwekking 40

Zoekt eerst het koninkrijk van God
En zijn gerechtigheid
En dit alles krijgt u bovendien
Hallelu, halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja
Hallelu, halleluja

Men kan niet leven van brood alleen
Maar van ieder woord
Dat door de Heer gesproken wordt
Hallelu, halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja,
Hallelu, halleluja

Bidt en u zal gegeven zijn
Zoekt en gij zult het zien
Klopt en de deur zal voor u opengaan
Hallelu, halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja,
Hallelu, halleluja

Bemoediging: 1 Kor. 9: 24-27

Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint.
Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke.
Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.

Zingen (zanggroep en gemeente): Hemelhoog 299

1. ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k Heb Hem nodig, dag aan dag.

2. ‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m’n handel. in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k wil Hem volgen, dag aan dag.

Gebed om vergeving & opening van het Woord

Schriftlezing: Jakobus 1: 1-3 (BGT)

Dit is een brief van Jakobus, een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan alle mensen op aarde die horen bij het volk van God. Ik groet jullie.

Vrienden, als jullie het heel moeilijk hebben, dan moeten jullie blij zijn. Want door die moeilijkheden wordt jullie geloof getest, en leren jullie om vol te houden. Dat weten jullie toch?

Schriftlezing: Jakobus 1: 12-18 (BGT)

Als je het moeilijk hebt, als je geloof getest wordt, houd dan vol! Dan zul je gelukkig zijn. Want God zal je het eeuwige leven geven. Dat is de beloning die hij beloofd heeft aan de mensen die van Hem houden.
Stel dat je verleid wordt om iets verkeerds te doen.
Zeg dan nooit: “God probeert mij te laten zondigen.”.
Want God zal nooit iemand verleiden om te zondigen, en God kan zelf ook nooit verleid worden om iets verkeerds te doen. Nee, als je verleid wordt om slechte dingen te doen, komt dat altijd door je eigen slechte verlangens. Want daar luister je graag naar. Maar die verlangens zorgen er voor dat je zondigt. En zonde leidt uiteindelijk tot de dood.
Vrienden, onthoud dit goed: Al het goede dat wij krijgen, elk volmaakt geschenk, komt van God. Dat zal altijd zo zijn, want God verandert niet. Het licht van de zon en van de maan verandert voortdurend. Maar God, die het licht gemaakt heeft, blijft altijd dezelfde. Het was Gods besluit dat wij de waarheid over Hem zouden horen. Hij besloot om nieuwe mensen van ons te maken. Want Hij wil dat Zijn nieuwe wereld met ons begint.

Zingen (zanggroep en gemeente): Opwekking 717
Stil mijn ziel wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij in je beproevingen en zorgen

Refrein: God U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

Refrein: God U bent mijn God . . .

Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

-2x-
God U bent mijn God . . . . .
Ik rust in U alleen

Verkondiging

Orgelspel – meditatief

Gedicht

Zingen (zanggroep en gemeente): Hemelhoog 101

Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je ’t vinden
Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je de Vader vraagt om een brood
Geeft Hij je zeker nooit een steen
Al je gebeden klein of groot
Heus Hij vergeet er niet één
Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je ’t vinden
Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je bidt…
Halleluja, halleluja, halleluja
Als je Mijn Vader iets wilt vragen
Vraag in Mijn naam Ik zal het doen
Ik ben met je alle dagen
Ik ben dezelfde als toen

Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je ’t vinden
Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.

Afscheid kinderen groep 8 Kinderkerk

Dankzegging en voorbeden

Slotzang (zanggroep en gemeente): Lied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegenbede:
Bidden we elkaar nu Gods onmisbare liefde en zegen toe:

De genade van de Here Jezus Christus
En de liefde van God
En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen.

Gemeente zingt 3x amen


Collecten bij de uitgang

Bestemming:
Vandaag is de collecte bestemd voor de Diaconie:
Kerk in Actie (Zending)
en voor de Kerk. Van harte aanbevolen.

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

Voor alle anderen:

In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.