Liturgie eredienst 8 augustus 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie zondag 8 augustus 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: De heer R. Pasterkamp, Urk
Ouderling van dienst: Marcel Graafland
Diaken van dienst: Anneke Batterink
Organist: Klaas Brouwer

Mededeling
De bloemengroet van vorige week is als groet en
felicitatie voor haar 80e verjaardag gegaan naar
Mevrouw Willy Groenwold


Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Lied 913: 1, 2, 3 en 4

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Intochtslied: Psalm 122: 1 en 3

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: “Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Stil gebed – Votum en Groet

Klein Gloria (zanggroep/gemeente)
Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.

Gebed

Zingen: Lied 463 (LvdK 1973): 1, 2 en 5

1 O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart.

Genade Woord: Jesaja 1: 18 NBV
De Heer zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat.
Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.

Zingen: Ev Liedbundel 308: 1

1 Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.
Beproef me en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg die ’k ga niet goed voor mij:
leid me op de eeuw’gen weg, Heer, maak mij vrij!

Leefregel: Romeinen 13: 8-10
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Zingen: Ev Liedbundel 170: 1 en 2

1 Groot is uw trouw, o Heer, Mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart, Dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, Aan mij betoond.

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, Blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein

Gebed bij het Woord

Kindermoment (voorganger)

Luisterlied: Ik wens je liefde blijdschap vrede

Ik wens je liefde, blijdschap, vrede en een heleboel geduld. Goedheid … Trouw en tederheid,
Dat jij jezelf beheersen zult

Dat is de kracht van de Heilige Geest die ons zelf
het leven geeft. Kracht van de Heilige Geest
die ons zelf het leven geeft

Ik wens je liefde, blijdschap, vrede enz. . . .

Schriftlezing: Lucas 7: 36-50
Een van de Farizeeën nodigde hem uit voor de maaltijd, en toen hij het huis van de Farizeeër was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat hij bij de Farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie.

Toen de Farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem: ‘Simon, ik heb je iets te zeggen.’ ‘Meester, spreek!’ zei hij. ‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?’ Simon antwoordde: ‘Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist geoordeeld.’

Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ Toen zei hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Zingen: Lied 365 (LvdK 1973): 1 en 2

1 De zonden zijn vergeven!
Dit is een woord ten leven,
bevrijdend van de schuld.
Wat God ons ooit beloofde,
wordt nu voor wie geloofde
in Jezus’ naam geheel vervuld.

2 ’t Is ook voor mij geschreven:
ook ik mag uit Hem leven
die ons genezen heeft.
Zijn liefde tot de zijnen
brengt ons met Hem in ’t reine,
wij weten dat Hij ons vergeeft.

Verkondiging: “Simon ik heb je wat te zeggen”

Orgelspel – intermezzo

Zingen: Ev Liedbundel 302

1 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

2 Met Uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
O Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

4 Jezus, op Uw Woord, vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

Dankzegging en voorbede

Slotzang: Ev Liedbundel 270: 1 en 2

1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar

Zegen (gezongen Amen)


Collecten bij de uitgang

Bestemming:
Vandaag is de collecte bestemd voor de Diaconie:
ISEE Project (Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea)
en voor de Kerk. Van harte aanbevolen.

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken. Voor alle anderen:
In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.