Liturgie eredienst 7 november 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.


Protestantse Gemeente De Zaaier, Ens
Liturgie 7 november, 9:30

Voorganger: Ds. H.J. van Maanen, IJsselmuiden
Ouderling van dienst: Paul Buijnink
Diaken van dienst: Syta Vellinga
Organist: Klaas Brouwer, Urk

Mededelingen door de ouderling van dienst

Lied: ‘Rond het licht dat leven doet’ – LB 287: 1, 3, 4

Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed,
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

3 Rond het water van de doop
komt de Rode Zee ter sprake;
droogvoets, tussen nood en dood
volgen wij een brandend baken:
In het nachtelijk uur
vlamt een vuur.

4 Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen,-
neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn.

Stil gebed, Bemoediging, Groet

Lied: ‘Here, maak mij’ – Psalm 25: 2, 4

2 Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.

4 God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden ’t zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need’rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

Leefregel: Romeinen 12: 9-21 (NBV)

Gebed om ontferming

Lied: ‘Zoekend naar licht’ – LB 1005: 1, 2, 4

1 Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
REFREIN:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refrein

Gebed

Schriftlezingen:
Genesis 15:1-6
Matteus 11:1-6

Lied: ‘Evenals een moede hinde’ – Psalm 42: 1, 3

1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

3 Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Verkondiging

Lied: ‘Gij zijt geweest’ – Psalm 90: 1

1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

Gebed

Lied: ‘Ga met God’ – LB 416: 1, 2

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Collecte