Liturgie eredienst 5 september 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie zondag 5 september 2021 aanvang 9:30 uur, bevestiging ambtsdragers,
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Ds. H.J. van Maanen, IJsselmuiden
Ouderling van dienst: Etty Rens
Diaken van dienst: Klaas Pol
Organist: Klaas Brouwer

Mededeling
De bloemengroet van vorige week is als groet en felicitatie voor hun 55 jarig huwelijk gegaan naar Nenne en Arie Engelkes


Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Aanvangslied: Lied 1005: 1 t/m 5

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. Refrein

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst. Refrein

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd. Refrein

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. Refrein

Stil gebed, bemoediging, groet
Zingen: Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.

Zingen: Liedboek 91a
1 Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2 Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

3 Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Leefregel: Marcus 4: 35-41

Zingen: Lied 904: 1
1 Beveel gerust uw wegen,
Al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen
van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 10: 1-16 en 34-43
Gelezen door Syta Vellinga
Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelius heette. Hij was een vroom man die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het negende uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen: ‘Cornelius! Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: ‘Wat is er, heer?’ De engel antwoordde: ‘Je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont.’
Toen de engel die met hem had gesproken was weggegaan, liet Cornelius twee dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe.

De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen: ‘Ga je gang, Petrus, slacht en eet.’ Maar Petrus antwoordde: ‘Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is.’ En voor de tweede maal hoorde hij de stem: ‘Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.’ Tot driemaal toe hoorde hij de stem, en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen.

Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft, in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan een kruishout te hangen, maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen, aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’

Kinderlied: Hemelhoog 389 / ELB 421
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent; Hij kent je als je baalt
Hij kent je als je droevig bent; Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent; Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou! Hij is vol liefde. God houdt van jou!

Verkondiging, start met kindermoment

Orgelspel – intermezzo

Zingen: Lied 362: 1, 2 en 3
1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, ‘Ik zal jou niet begeven’.

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3 Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt;
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Afscheid
Afscheid nemen van wijlen Bertus Ritsema
Afscheid nemen van vertrekkende ambtsdragers
Van een aantal van onze ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken, namelijk Willemien Houter en Anneke Batterink.

Geliefde broeders en zusters,
wij laten u gaan en zeggen u dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee u uw dienst in Christus’ kerk hebt vervuld. Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen geheim zal blijven, ook na uw afscheid.

Zingen: Psalm 90: 8
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Ambtsdragers zitten, toespraak namens kerkenraad

Inleiding bevestiging
[presentatie]
Gemeente, de kerkenraad u de namen bekend gemaakt van degenen die bevestigd zullen worden in het ambt van ouderling of diaken.
Het zijn Betty Assenberg van Eijsden en Syta Vellinga tot diaken en Paul Buijnink tot wijkouderling.
Kunnen zij zonder bezwaar bevestigd worden?

Voorzitter kerkenraad: Er zijn geen wettige bezwaren tegen hen ingebracht.

Zij zijn dus waardig om in het ambt bevestigd te worden waartoe de kerk van Christus hen geroepen heeft.

[inleiding]
Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan ouderlingen en diakenen heeft toevertrouwd.
In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente en bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus.
Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen maar om te dienen.

[diakenen]
Deze dienstbaarheid in Christus’ naam krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen.
Vanouds hebben zij de taak om de tafels zó te bedienen, met inachtneming van het Woord van God, dat de behoeftigen niet worden beschaamd. Zij zamelen de gaven der gemeente in om allen, die hulp nodig hebben – binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf – te doen delen in de liefde van Christus.
Metterdaad en biddenderwijs komen zij op voor het recht van de arme, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Zo zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar ontmoeten, want allen zijn zij schepselen van de HEER.
Aan deze verbondenheid met alle mensen en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer, als zij brood en beker bij ons doen rondgaan, en wij de dood des Heren verkondigen, totdat Hij komt.

[ouderling]
Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk opzicht hadden over de gemeente van God, zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping: een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn.
Door op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente in deze tijd bemoedigen zij hun broeders en zusters in de navolging van Christus onze Heer.
Hoe zouden wij een levende gemeente zijn, als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht?
En hoe zouden de predikanten de opdracht van de Goede Herder: ‘Hoed mijn schapen!’ kunnen vervullen, als zij daarbij niet op de medewerking van ouderlingen mochten rekenen?

[hele kerkenraad]
Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad der kerk
om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren:
voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

[richting nieuwe ambtdragers]
En u broeders en zusters, die nu gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn kerk.

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Bevestiging
[te bevestigen ambtsdragers gaan staan]
Geliefde broeders en zusters,
u die nu voor het eerst geroepen wordt tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente:

• Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
• Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
• Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt,
• belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt, en
• belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is daarop uw antwoord?
Betty Assenberg van Eijsden, diaken
Syta Vellinga, diaken
Paul Buijnink, wijkouderling

Antwoord: Ja. Daartoe helpe mij God.

[handoplegging]
– Zend uw heilige Geest op Betty Assenberg van Eijsden, maak haar diaken in deze gemeente
om in liefde om te zien naar de mensen
en uw barmhartigheid gestalte te geven.
Amen.
– Zend uw heilige Geest op Syta Vellinga,
maak haar diaken in deze gemeente
om in liefde om te zien naar de mensen
en uw barmhartigheid gestalte te geven.
Amen.
– Zend uw heilige Geest op Paul Buijnink,
maak hem ouderling in deze gemeente
om in liefde om te zien naar de mensen
en uw gemeente te bouwen.
Amen.

Lied: ‘Laat mij kijken met Uw ogen’
Gezongen vanuit nieuwe ambtsdragers

Laat mij kijken met Uw ogen
naar de mensen om mij heen,
maak mij open en bewogen,
voor wie ziek is of alleen.
Leer mij luisteren naar hun noden,
naar de vragen en de pijn,
vul mijn hart met mededogen,
om Uw troost en hulp te zijn.

Geef mij vuur, geef mij passie voor Uw koninkrijk,
dat mijn leven Uw liefde zichtbaar maakt.
Ik wil werken en spreken van gerechtigheid,
omdat U mijn hart heeft aangeraakt.

[gebed]
Wij danken U, dat Gij deze uw dienaren geroepen hebt tot het ambt van ouderling en diaken en dat wij hen vandaag, in uw naam en gehoorzaam aan uw wil, mogen bevestigen in hun dienst.
Geef hen de genade, zo smeken wij, om trouw te zijn aan hun belofte en standvastig in hun dienstwerk.
Dat zij vast in het geloof en overvloedig in de hoop geworteld en gegrond mogen blijven in de liefde van Christus, uw Zoon, aan wie toekomt met U en de heilige Geest de eer en de glorie in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

[afsluiting]
God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst verlichte u door zijn Geest en sterke u door zijn hand;
Hij regere u zó in de bediening van uw ambt
dat u daarin getrouw en vruchtbaar mag wandelen
tot glorie van zijn Naam en tot verbreiding van het Rijk van zijn Zoon Jezus Christus.
Amen.

[vraag aan gemeente, allen staan]
Gemeente,
dit zijn uw nieuwe diakenen en ouderling.
Wilt u hen in uw midden ontvangen
en hen hooghouden hun ambt?
Ja, dat willen wij van harte.

Zingen Lied 363
Dat ’s HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;
Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Gebed

Slotzang: Lied 416: 1 t/m 4
1 Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen


Collecten bij de uitgang

Bestemming:
De collecte bestemd voor
– de Diaconie: Kerk in Actie/Werelddiakonaat
– en voor de Kerk.
Van harte aanbevolen.

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken. Voor alle anderen: In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.