Liturgie eredienst 31 oktober 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.


Liturgie
Protestantse Gemeente De Zaaier, Ens
31 oktober 2021

Voorganger: Kandidaat P.J. Lok, Sint Jansklooster
Ouderling van Dienst: Ivo Bakker
Diaken van dienst: Betty Assenberg van Eijsden
Organist: Klaas Brouwer, Urk

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen ter nagedachtenis van Seine Pol Psalm 121: 1 en 4

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

Zingen Psalm 46: 1 en 2

1 God is een toevlucht t’ allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijdde.
Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zee‰n overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.

2 De Godsstad ligt aan blanke stromen.
God staat haar bij, de dag zal komen.
Hij woont in haar, zij wankelt niet,
zij kroont zijn heilig rijksgebied.
Al hebben volken zich verheven,
Hij roept en doet de aarde beven.
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.

Stil gebed , votum en groet

Zingen Psalm 46: 3

3 Komt en aanschouwt des Heren daden,
aanbidt zijn toorn en zijn genade;
zijn toorn die ’t oorlogstuig verslindt,
zijn gunst waarin gij vrede vindt.
Hij spreekt: “Laat af, Ik ben de Here,
de Heilige die elk moet eren”.
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.

Verootmoediging

Tien Geboden

Zingen Lied 835: 1

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Gebed

Schriftlezing Handelingen 16: 11-25

Zingen Lied 654: 1 en 2

1 Zingt nu de Heer, stemt allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

2 Maar wij verkozen ’t duister meer
dan ’t licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.

Prediking

Zingen Lied 654: 5 en 6

5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij Opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge,
Gij herder die ’t verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.

6 Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.
in Christus is ons leven!

Dankgebed en Voorbede

Slotzang Lied 898: 1 en 4

1 Een vaste burcht is onze God,
een wal die ’t kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in ’t veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.

4 Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tyran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed,
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

Zegen

Collecte bij de uitgang; raadpleeg uw kerkblad voor de bankrekeningen