Liturgie eredienst 3 oktober 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.


Liturgie zondagochtend 3 oktober 2021 te Ens

Voorganger: Henk Rodenhuis

Afkondigingen Ouderling

Zingen: Psalm 81: 1 en 4 Jubelt God ter eer, … Juicht voor Isrels Heer; God heeft ons gezegd

1. Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte !
Juicht voor Isrels Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

4. God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is ’t en recht
nu en t’ allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen

Aanvangstekst: Exodus 19:6 en 1 Petrus 2:9

Zingen: Psalm 81: 8 en 14 Ik ben HIJ DIE IS:; Keer terug tot Mij Israël, gij trotse

8. Ik ben HIJ DIE IS:
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij:
hebt gij nog te vrezen?

14. Keer terug tot Mij
Israël, gij trotse –
en de woestenij
zal weer bloeien gaan;
Ik geef most en graan,
honing uit de rotsen.

De Wet

Zingen: Lied 289 Heer, het licht van uw liefde schittert

1 Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten schittert.
Jezus, Licht voor de wereld, verlicht ons.
door de waarheid die u geeft, bevrijdt ons.
Schijn op mij, schijn op mij!

refrein:
Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw Vaders glorie.
blaas Geest ons aan,
zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle
naties met uw genade.
Geef ons uw woord,
Heer ontsteek hier het licht.

2 Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.

refrein:
Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw Vaders glorie.
blaas Geest ons aan,
zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle
naties met uw genade.
Geef ons uw woord,
Heer ontsteek hier het licht.

Gebed

Schriftlezing: Numeri 15:32-41

Kindermoment [Powerpoint dia 1]

Mattheüs 23:1-5
Mattheüs 9:20-22
Mattheüs 14:34-36

Zingen: OTH 225: 1 en 4 Door de wereld gaat een woord [op melodie Israëlitische volkslied]

Door de wereld gaat een Woord
en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land dat Ik u wijs”.

Refrein
Here God wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft,
nu geen burgerrecht meer heeft.

Refrein
Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het Woord verstaan.

Refrein
Door de wereld gaat een lied,
tegen angsten en verdriet.
Tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein

Velen die de moed begaf
blijven staan of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijpt hun hand.
Refrein

Preek 1: ‘Een prachtige opvoed methode van God’ [Powerpoint vanaf dia 2]

Zingen: Joh. de Heer 60: 1 Ik ben een koninklijk kind

‘k Ben een Koninklijk kind,
door de Vader bemind,
en ‘k zal wonen in ’s Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud,
glorievol als een schoon paradijs.

Refrein:
‘k ben een Koninklijk kind,
door de vader bemind,
en Zijn oog rust zo teder op mij.
Als de daag’raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan zijn zij.

Preek 2: ‘Een prachtige opvoed methode van God’ [Powerpoint vanaf dia 6]

Zingen: Joh. de Heer 60: 2 Ik ben een koninklijk kind

‘k Ben een Koninklijk kind,
niet slechts dienstknecht of vrind,
‘k ben gekocht met het bloed van mijn Heer.
En dat bloed geeft mij recht,
meer te zijn dan een knecht.
‘k Ben Gods kind dat verblijdt mij zo zeer.

Refrein:
‘k ben een Koninklijk kind,
door de vader bemind,
en Zijn oog rust zo teder op mij.
Als de daag’raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan zijn zij.

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 512 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw Naam in ’t oor,
Uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2 Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

4 al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt mijn ziel
wanneer zij U aanschouwt.

Zegenbede