Liturgie eredienst 28 maart 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 28 maart 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Ds. C.W. Smit uit Zwolle
Ouderling van dienst: Ivo Bakker
Diaken van dienst: Anneke Batterink
Organist: Paul Buijnink

Mededeling
De bloemengroet van vorige week is als groet en felicitatie voor haar 85e verjaardag gegaan naar mevrouw van den Berg-Klaster.

Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Aanvangslied luisterlied: Psalmen voor nu 118

Vanaf minuut 2.33 tot minuut 4.55

Het lied van vrijheid hoor je overal
waar mensen zijn die leven zoals God dat wil.
Het zingt van Gods betrokkenheid,
zijn liefde en zijn kracht.
Ik werd gestraft, maar God gaf
leven steeds het laatste woord.
Ik wil de poort door, naar de plaats
waar ik hem prijzen kan.

Maar al te graag zing ik mijn lied voor u.
Eerst lag ik onderop, nu sta ik overeind.
De HEER gebruikt als fundament
een afgekeurde steen.
Het dringt niet eens goed tot me door.
Dit is een dag van goud.
U gaf ons zoveel, gun ons ook
de overwinning, HEER.

Wij zegenen wie leven wil voor God.
Wij zegenen wie bij ons komen in zijn huis.
God, onze HEER, verjaagt de nacht
en zet ons in het licht.
Wij willen in zijn tempel zijn
en bij zijn altaar staan.
Wij vieren daar het feest voor God,
een palmtak in de hand.

Ik dank u, HEER, u bent zo groot en goed.
Ik dank u, HEER, omdat ik weet hoe sterk u bent.
En ik vertel het elke keer:
‘De HEER is groot en goed.
De HEER is groot en liefdevol,
ja, liefdevol en goed.’
Ik dank de HEER die liefde geeft,
een liefde zonder eind.

Stil gebed
Votum en groet

Gebed om ontferming
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Inleiding op de schriftlezing

Schriftlezing: Johannes 12: 1-24

Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen.
Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis.

Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: ‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde-hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis;de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.’

Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in groten getale naar hem toe, niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven.

De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat:‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’ Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was.

De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. En de Farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.’

Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

Zanggroep: Lied 558: 1, 2 en 3

1 Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.

2 Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

3 Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

Verkondiging

Orgelspel meditatief

Zanggroep: Lied 650

1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

2 Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

6 Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7 Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Dank- en voorbeden

Inzameling van de gaven (bij uitgang)
Bestemmingen: Diaconie:ISEE (Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea) en Kerk

Slotlied: luisterlied Lied 566

Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid,
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem,
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem.

Zegen

Orgelspel


Vanmorgen is er kinderkerk in een bijzaal van de kerk

Inzameling van de gaven:
Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

Voor alle anderen:

De collectebestemming voor vandaag is Diaconie:ISEE
(Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea) en Kerk
Van harte aanbevolen.

In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.