Liturgie eredienst, bevestiging ambtsdragers, 27 september 9.30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie bevestiging Ens – 27 september 2020

Voorganger: Ds. H.J. van Maanen, IJsselmuiden
Ouderling van dienst: Bertus Ritsema
Diaken van dienst: Klaas Pol
Organist: Klaas Brouwer

Binnenkomst kerkenraad

Mededelingen en aansteken paaskaars: Ouderling van dienst

Aanvangslied (Zanggroep): Liedboek 273: 1 en 2
1. Looft God, die zegent al wat leeft,
der heem’len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

2. Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

Stil gebed

Bemoediging

Groet

Luisterlied: Psalm 68: 10, 17 OB

10. Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ’t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

17. Hoe groot, hoe vrees’lijk zijt G’ alom,
Uit Uw verheven heiligdom,
Aanbidd’lijk Opperwezen!
’t Is Isrels God, die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft.
Looft God; elk moet Hem vrezen.

Leefregel: Marcus 1: 16-20
16Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. 17Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 18Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. 19Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, 20en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.

Zanggroep: Liedboek 531: 1, 2
1. Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2. Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

Gebed

Kindermoment
1 Samuël 24: David neemt geen wraak

Kinderlied: ‘k Stel mijn vertrouwen . . .

Schriftlezingen:
Johannes 13: 1-5, 12-17
131Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4
stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had.
12Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.

Fillipenzen 2: 5-11
5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Verkondiging

Luisterlied: Psalm 90: 1 en 8

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers

Afscheid
Herma Veldhuis – wijkouderling
Jacqueline Loosman – Jeugdouderling
Philip Tichelaar – Diaken
Jan Dijkstra – Diaken

Zanggroep: Opwekking 602: 1, 2 en 3
1. Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met ju
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met u.

2. In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
In Jezus’ naam geef ik jou:
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

3. Heilige geest, de heilige geest,
De Heilige geest zij met u
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met u.

Afscheidswoord voorzitter

Inleiding (her)bevestiging
Gemeente, de kerkenraad heeft u de namen bekend gemaakt van degenen die bevestigd zullen worden in het ambt van ouderling of diaken. Het zijn
– Corrie van Marion, jeugdouderling
– Geertje Buitenhuis, diaken
– Ivo Bakker, ouderling-kerkrentmeester;
herbevestigd zullen worden:
– Wikje Ziel, diaken
– Tineke Dibbits, wijkouderling
– Lous Bosselaar, wijkouderling
Er zijn geen bezwaren ingebracht en wij willen overgaan tot hun (her)bevestiging.

Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan ouderlingen en diakenen heeft toevertrouwd.
In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik
van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente en bijzondere taak heeft toevertrouwd.
Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld
en tot opbouw van het lichaam van Christus.
Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen maar om te dienen.

Deze dienstbaarheid in Christus’ naam krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen.
Vanouds hebben zij de taak om de tafels zó te bedienen, met inachtneming van het Woord van God, dat de behoeftigen niet worden beschaamd. Zij zamelen de gaven der gemeente in om allen, die hulp nodig hebben – binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf – te doen delen in de liefde van Christus.
Metterdaad en biddenderwijs komen zij op voor het recht van de arme, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Zo zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar ontmoeten,
want allen zijn zij schepselen van de HEER.
Aan deze verbondenheid met alle mensen en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer,
als zij brood en beker bij ons doen rondgaan, en wij de dood des Heren verkondigen, totdat Hij komt.

Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk opzicht hadden over de gemeente van God, zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping: een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn.
Door op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente in deze tijd bemoedigen zij hun broeders en zusters in de navolging van Christus onze Heer.
Hoe zouden wij een levende gemeente zijn, als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht?
En hoe zouden de predikanten de opdracht van de Goede Herder: ‘Hoed mijn schapen!’ kunnen vervullen, als zij daarbij niet op de medewerking van ouderlingen mochten rekenen?

Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad der kerk
om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren:
voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

En u broeders en zusters, die nu gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn kerk.
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Herbevestiging
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
En belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

Wat is daarop uw antwoord?
Wikje Ziel, diaken
Lous Bosselaar, wijkouderling
Tineke Dibbits, wijkouderling

Bevestiging
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt,
belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt,
en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Corrie van Marion, jeugdouderling
Geertje Buitenhuis, diaken
Ivo Bakker, ouderling-kerkrentmeester

Gebed

Afsluitende woorden

Aanvaarding
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?
“Ja, dat willen wij van harte”.

Luisterlied: ‘Opwekking 705

Toon Mijn liefde
Aan de ander
Dien de ander
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
Wat er ook gebeurt,
Dien de ander,
Zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
Als wij doen wat Jezus wil
En gaan dienen als een knecht,
Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
Dit is wat de wereld ziet van Mij,
Als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde
Aan de ander
Dien de ander
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
Wat er ook gebeurt,
Dien de ander,
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
Zo heb Ik ook jou liefgehad.

Gebed

Collecte: Kerk en Diaconie
Voor rekeningnummers zie Kerkblad

Luisterlied: Lied 416: 1, 2 en 4

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Orgelspel