Liturgie eredienst 27 juni 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Voorganger: Ds. J.H. van Osch te Vaassen

Ouderling van dienst: Tineke Dibbits

Diaken van dienst: Geertje Buitenhuis

Organist: Klaas Brouwer

 

Mededeling
De bloemengroet van vorige week is als groet en bemoediging gegaan naar Stef Wink.

 

–  –  –  –  –  –  –  –  

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

 

Intochtslied (zanggroep): Lied 150a

 

Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daarboven tot dankzegging riep.

 

Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

 

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

nu zingen voor Hem die alles ons geeft.

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet

de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

 

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

Om zijn goede schepping, om hemels genot,

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

 

Stil gebed – Votum en Groet

 

Klein Gloria (zanggroep):

 

Ere zij de Vader en de Zoon en de

Heilige Geest, als in den beginne,

nu en immer en van eeuwigheid tot

eeuwigheid!        Amen.

 

Aanvangstekst: “Zet, Here, een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen” (Psalm 141:3)

 

Zingen (zanggroep): HH 591

 

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,

die U ons noemt door sterren, zon en maan.

Hemel en aarde spreken wijd en zijd,

tonen het wonder van uw heerlijkheid.

 

Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,

zeeën en land met macht te voorschijn riep,

wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt

en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

 

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.

U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.

U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid

leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

 

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,

dat in ons zingt met eindeloos refrein.

Prijzend uw liefde, heffen wij het aan

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

 

Verootmoediging en aanmoediging (Ef.4:25-32)

 

Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.

Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft.

Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.

Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

 

Zingen (zanggroep): HH 497: 1, 3, 6 en 9

Wij kiezen voor de vrijheid

die God ons heeft beloofd.

Hij heeft de boze goden

van al hun macht beroofd.

 

En Hij heeft ook gegeven

dat je Hem noemen mag.

Maak dan jezelf niet groter

met Gods naam als je vlag.

 

Geef ruimte aan je naaste,

geschapen naar Gods beeld,

want alle mensen heeft Hij

zijn leven meegedeeld.

 

En breek niet met de woorden

een anders leven stuk,

want God sprak tot ons allen

het woord van ons geluk.

 

Gebed

 

Kindermoment: (Ouderling van dienst)

Lot kiest voor God en vlucht uit Sodom

 

Kinderlied: “God zorgt voor ons”

Wij staan nooit alleen

wij slaan ons overal doorheen

want God zorgt voor ons

God zorgt voor ons

 

Wij hebben door de eeuwen heen

al heel wat tegenslagen

moeten verdragen

maar wij staan nooit alleen

 

Wij staan nooit alleen

wij slaan ons overal doorheen

want God zorgt voor ons

God zorgt voor ons

 

Wij hebben door de eeuwen heen

al heel wat hete vuren

moeten verduren

maar wij staan nooit alleen

 

Kijk maar eens naar dit verhaal

God regelde het allemaal

Hij maakte Esther koningin

zij zorgde voor een nieuw begin

Zo werd ons volk niet uitgemoord

Weer heeft God ons gebed verhoord

 

Wij staan nooit alleen

wij slaan ons overal doorheen

want God zorgt voor ons

God zorgt voor ons

 

want God zorgt voor ons

God zorgt voor ons

 

Schriftlezing: Jacobus 3:1-12 (NBV)

 

Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te wachten staat.En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.

 

Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele lijf sturen. En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt.

 

Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna.

 

De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?

 

Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet water.

 

Zingen (zanggroep): Lied 513

God heeft het eerste woord.

Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen,

Hij spreekt nog altijd voort.

 

God heeft het eerste woord.

Voor wij ter wereld kwamen,

riep Hij ons reeds bij name,

zijn roep wordt nog gehoord.

 

God heeft het laatste woord.

Wat Hij van oudsher zeide,

wordt aan het eind der tijden

in heel zijn rijk gehoord.

 

God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin.

 

Preek over Jacobus 3: 1-12: “Tong en taal”

 

Orgelspel – intermezzo: LvdK 360:3

Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken

over uw verlossend werk;

geef dat niet die woorden breken

op de daden van uw kerk,

maar dat wij geheiligd leven

op de plaats door U gegeven,

en U volgen onder ’t kruis

op de smalle weg naar huis.

 

Luisterlied: HH 332: Gezegend is de Vader

Gezegend is de Vader,

die ons gezegend heeft.

Ons liefdevol gekozen

en deel aan Christus geeft.

Met Hem zijn wij gestorven,

begraven in zijn dood,

om opgewekt te leven;

te leven van de hoop!

 

Geworteld zijn in Christus,

die ons zijn vruchten geeft,

van hoop, geloof en liefde;

de vruchten van de Geest.

Vergevende de ander,

Verdragende elkaar,

gekleed in medeleven;

zo dienen wij elkaar!

 

Geprezen is de Vader,

die ons verzekerd heeft.

van liefde en genade;

een leven door de Geest.

Wat kan ons van Hem scheiden?

Geen leven en geen dood.

Wij roepen: Abba Vader;

uw goedheid is zo groot!

 

Gebed

 

Slotzang (allen): Lied 912: 1, 3 en 5

Neem mijn leven, laat het, Heer,

toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

 

Neem mijn stem, opdat mijn lied

U, mijn koning, hulde biedt.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,

dat zij uw getuigen zijn.

 

Neem mijn wil en maak hem vrij,

dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat uw heilige Geest er woon’.

 

Zegen (gemeente zingt 3 x ‘Amen’)

 

 

 

 

 

 

Collecten bij de uitgang

 

Bestemming:

Vandaag is de collecte bestemd voor de Diaconie:

ISEE Project (Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea)

en voor de Kerk. Van harte aanbevolen.

 

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

 

Voor alle anderen:

 

In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.