Liturgie eredienst 25 juli 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie zondag 25 juli 2021  aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Kandidaat P.J. Lok, Sint Jansklooster
Ouderling van dienst: Bertus Ritsema
Diaken van dienst: Geertje Buitenhuis
Organist: Klaas Brouwer, Urk
 
Mededeling
De bloemengroet van vorige week is als groet en bemoediging gegaan naar Dinie Rieks
 


 Orgelspel
 
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)
 
Intochtslied (zangroep/gemeente):
Psalm 135: 1, 3 en 10
 
1  Halleluja! looft den Heer, 
prijst zijn naam en majesteit,
toegewijden aan zijn eer,
die vanouds zijn knechten zijt,
gij die uw verheven plicht
in de tempelhof verricht.
 
3  Boven al wat blinkt in eer,
boven alle machten uit,
is de Heer een enig Heer.
Hij volvoert wat Hij besluit.
Hemel, aarde, zee en land,
zelfs de oervloed dwingt zijn hand.
 
10  Zegen, Israël, den Heer,
priesters, looft zijn majesteit,
tempeldienaars, prijst zijn eer,
looft Hem, wie zijn naam belijdt.
Hij woont bij ons in gena.
Prijst den Heer. Halleluja!
 
Stil gebed – Votum
 
Klein Gloria (zanggroep/gemeente)
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in
den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid!        Amen.
 
Verootmoedigingsgebed
 
Tien geboden (Exodus 20)
 
Zingen (zanggroep/gemeente): Lied 139b
 
1  Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Refrein:            Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij, en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.
 
2  Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Refrein
 
Gebed bij de opening van het Woord
 
Kindermoment: “Deo Volente”

Luisterlied: “ ’k heb Jezus nodig, heel mijn leven”

1. ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.

‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k Heb Hem nodig, dag aan dag.
 
2. ‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m’n handel. in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k wil Hem volgen, dag aan dag.
 
Schriftlezingen:  
 
2 Koningen 5: 1-17
Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’ Naäman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram: ‘Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël.’ Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend sjekel goud en tien stel kleren.
 
In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: ‘Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naäman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen.’ Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ‘Ben ik soms een god, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden: hij is uit op een conflict met mij!’
Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: ‘Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont.’ Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.’ Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, ‘zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg.
 
Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden, “moet u dat zeker doen.’ Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ‘Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Alstublieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen.’ En hoe Naäman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Toen zei Naäman: ‘Als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij twee muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de HEER.
 
Lukas 4: 24-28
Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon.  En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naäman.’ Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede.
 
Zingen (zanggroep/gemeente): Lied 313
 
1  Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
 
2  God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and’re stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.
 
3  De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie ’t woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
’t houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.
 
4  Maar wie op ’t woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in ’t woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!
 
5  O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist’ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.
 
Verkondiging
 
Orgelspel – intermezzo Opw 427 “Maak mij rein voor U”
 
 Maak mij rein voor U als gelouterd goud, en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U als gelouterd goud; puur goud.
 
Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van uw Geest
en uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus, een dienstknecht
te zijn van U, mijn Meester, steeds tot uw wil bereid.
 
Maak mij rein voor U. Was mijn leven schoon, vergeef mijn zonden. Laat mij zijn voor U, zuiver als uw Zoon; heilig mij.
 
Zingen (zanggroep/gemeente): Psalm 87: 1, 3 en 4
 
1  Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.
 
3  God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind’ren dragen.
 
4  Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: “In U zijn al onze fonteinen”.
 
Dankgebed en voorbeden
 
Slotzang (zanggroep/gemeente): Psalm 105: 1 en 3
 
1  Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
 
3  God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in ’t duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.
 
Zegen


Collecten bij de uitgang
 
Bestemming:

Vandaag is de collecte bestemd voor de Diaconie
en voor de Kerk. Van harte aanbevolen.
 
Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.
 
Voor alle anderen:
 
In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.