Liturgie eredienst 25 april 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 25 april 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Proponent P. J. Lok, Sint Jansklooster
Ouderling van dienst: Corry van Marion
Diaken van dienst: Geertje Buitenhuis
Organist: Klaas Brouwer

Mededeling
De 1e bloemengroet van vorige week is als groet en felicitatie gegaan naar Mw Lies Meeuse –Holkema voor haar 90e verjaardag en het 2e boeket is als groet en felicitatie gegaan haar Herman en Irene Tas-Eickhoff voor hun 60-jarig huwelijk

Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Intochtslied (zanggroep): Psalm 100: 1, 2 en 4

1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

2 Roept uit met blijdschap: “God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.”

4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Persoonlijk gebed
Votum en Groet

Klein Gloria (zanggroep)

Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.

Verootmoedigingsgebed

Wet des Heren (Exodus 20)

Luisterlied: Psalm 119: 40 (mix)

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
Uw woord is een lamp, Uw woord is een licht
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
Uw woord is een lamp, Uw woord is een licht
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Gebed

Schriftlezing: Johannes 21: 15-25
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,‘ en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.

Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’

Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven, ‘maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’ Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.

Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

Zang (Zanggroep) Lied 314: 1, 2 en 3

1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Verkondiging

Orgelspel – intermezzo

Luisterlied: Evangelische Liedbundel 371

Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
‘k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
‘k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U: ‘
k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U
in uw heiligdom
Gekroond met uw heerlijkheid
zal ‘k zingen voor U
‘k Heb van U gehouden maar nooit zoveel als nu
‘k Heb van U gehouden maar nooit zoveel als nu

Dankgebed en voorbeden

Slotzang (zanggroep): Psalm 65: 2

Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Zegen + driemaal ‘amen’

 

– – – – – – – – – –

 

Collecten bij de uitgang

Bestemming:
Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat) en Kerk

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

Voor alle anderen:

In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.