Liturgie eredienst 22 augustus 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie zondag 22 augustus 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Mevrouw Marijke de Vries,
kerkelijk werker PKN Marknesse en PKN Kraggenburg
Ouderling van dienst: Karin Steiginga
Diaken van dienst: Anneke Batterink
Organist: Klaas Brouwer

Mededeling
De bloemengroet van vorige week is als groet en bemoediging gegaan naar Pieter en Marie Bleeker


Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Intochtslied: Psalm 68: 7

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Votum en Groet

Zingen: Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.

Stil gebed

Zingen: Opwekking 125: 1 en 2
1 Heer, ik kom tot U,
Hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
En reinig mijn hart.

2 Met uw liefde, Heer,
Kom mij tegemoet,
Nu ik mij tot U keer,
En maak alles goed.

Gesproken gebed

Zingen: Joh. De Heer 548

1 Liefde was het, onuitputt’lijk,
Liefd’ en goedheid, eind’loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
Tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
In de hemel zijnen lof.

2 Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
Zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
Zinkt de vijand weg in ’t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
Als zij U, haar Koning, ziet.

Gebed om leiding met de Heilige Geest

Kindermoment:
Voor de kinderen is er een woordzoeker waar zij mee aan de slag kunnen.

Luisterlied: Ik klop aan de deur van je hart

Jezus zegt: “Ik klop aan de deur van je hart
want Ik wil zo graag opnieuw met jou beginnen”
Jezus zegt: “Ik klop aan de deur van je hart
en als je open doet dan kom Ik bij je binnen”

En als Ik binnen kom
wees dan maar niet bang
Ik geef je dan een knuffel
en die duurt je leven lang
ja, Ik zal voor jou zorgen
dat beloof Ik jou
omdat Ik oneindig van je hou
omdat Ik oneindig van je hou

(dezelfde tekst wordt 2 x gezongen)

Schriftlezing: 1 Johannes 2:38 – 3:3

Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. U weet dat hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken!
Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.

Zingen: Lied 791: 1, 4 en 6

1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw Woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf.

Overdenking: Belang van samenkomen van christenen

Luisterlied: My Lighthouse van Rend Collective

Nederlandse bewerking: “God van licht”:

In mijn twijfels, mijn verdriet
In mijn falen ontbreekt U niet
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee

In mijn onrust neemt U mijn hand
In mijn vragen houdt uw Woord stand
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee

Refrein:
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont

Storm en golven vrees ik niet
In de morgen zing ik mijn lied
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee

U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm

Dankgebed en voorbeden, afsluiten met het samen uitspreken van het Onze Vader

Slotzang: Opwekking 167

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de Geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
T’is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Zegen met gezongen Amen


Collecten bij de uitgang

Bestemming:
De collecte bestemd voor
– de Diaconie: ISEE Project (Interkerkelijke Stichting
Ethiopië/Eritrea)
– en voor de Kerk.
Van harte aanbevolen.

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken. Voor alle anderen: In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.