Liturgie gedachteniszondag 21 november 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Liturgie Gedachteniszondag
Protestantse Gemeente De Zaaier, Ens
21 november 2021

Voorganger: Ds. W. Bloemendaal, Zwolle
Ouderling van Dienst: Tineke Dibbits/Beppego van Wijk
Diaken van dienst: Geertje Buitenhuis
Organist: Paul Buijnink

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps 84: 3,4 (intochtspsalm)
3
Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.
4
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Klein Gloria (LB 195)

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwig¬heid. Amen.

Kyriegebed

Zingen: LB 90a: 2,6
2
De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.
6
O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Leefregel

Gebed om verlichting van de Heilige Geest

Gesprek met de kinderen (eventueel)

Zingen: LB 213: 1,2
1
Morgenglans der eeuwigheid, licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd / uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht / onze nacht!
2
Laat als milde morgendauw / uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost / onverpoosd.

Schriftlezing: Openbaring 21: 1-6

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft ge-maakt voor haar man en hem opwacht.
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de men-sen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ –Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrok-ken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Zingen: LB 737: 1, 4,5
1
Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,
de bruid van onze Heer?
4
En zeker is geen ziekte daar,
geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar
en geen gebrek aan brood.
5
Jeruzalem, mijn vaderhuis,
mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? Wij zijn op reis
naar u en naar de Heer!

Overdenking

Zingen: LB 982: 1, 3 (melodie Gz. 464 Liedboek 1973, Alle volken, looft de Here)

In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent de tijd.

De gedachtenis der namen

Gedicht – Eeuwig licht

Wilt u verstaan, waar God u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
De wereld vol van donkerheid
verhult zijn mild gelaat.

Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.

Hoe weinig licht ook eigen is
aan het menselijk gezicht.
De Heer zelf vertaalt de duisternis
in eind’ lijk eeuwig licht.

Het noemen van de namen

Op 5 december 2020 overleed Harma Simonse-Walma, geboren 30 augustus 1939

Op 22 december 2020 overleed Kees Caljé, geboren 23 februari 1925

Op 27 mei 2021 overleed Hillie van Benthem-Driezen, geboren 18 september 1934

Op 5 juni 2021 overleed Germ Postma, geboren dinsdag 19 december 1939

Op 9 juli 2021 overleed Henk Beintema, geboren 5 november 1957

Op 12 juli 2021 overleed Durk Andela, geboren 5 november 1945

Zingen: Ps 73: 9

Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid

Op 23 juli 2021 overleed Jantien Haasjes-de Vrieze, geboren 17 juli 1925

Op 1 aug 2021 overleed Bertus Ritsema, geboren 17 februari 1947

Op 11 aug 2021 overleed Ymert Hollestelle, geboren 16 oktober 1928

Op 27 okt 2021 overleed Seine Pol, geboren 5 september 1946

De laatste kaars steken we aan voor degenen die niet genoemd zijn, en van wie de namen niet zijn genoemd, maar die wel gemist worden.

Zingen: LB 833: 1,2
1
Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me
2
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Gedicht – God zal met je meegaan – (tekst Sytze de Vries)

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Het noemen van degenen die geboren zijn

We gaan nu over tot het noemen van de namen van de kinderen die in het achterliggen-de
kerkelijk jaar geboren zijn . .

We noemen hun namen:

Willem Brink werd geboren op 31 december 2020

Rens Pol werd geboren op 9 maart 2021

Eline Doornenbal werd geboren op 19 oktober 2021

Twan van Oosten werd geboren op 5 november 2021

Gedicht – Zie op onze kinderen

Heer, onze God, zie in genade
op onze kinderen neer;
wees met hen in hun aardse strijd,
en leid hen door uw barmhartigheid

Zegen hen in hun groei, o Heer
en laat ze leven tot uw eer,
godzalig hier in deze tijd
en eenmaal in uw eeuwigheid.

Voorbeden

Slotlied zingen: LB 416: 3,4
3
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en zegen

De inzameling van de gaven vindt plaats bij de uitgang.
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Noodhulp) en
de 2e collecte is bestemd voor het pastoraat

Raadpleeg uw kerkblad voor de bankrekeningen