Liturgie eredienst 21 maart 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 21 maart 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Ds. F. Verboom te Kampen
Ouderling van dienst: Beppego van Wijk
Diaken van dienst: Klaas Pol
Organist: Jan Mark van den Berg

Mededeling
De bloemengroet van vorige week is als groet en bemoediging gegaan naar Truus Caljé
Ambtsbevestiging
In deze dienst zal Etty Rens worden bevestigd in het ambt van ouderling met een bijzondere opdracht

Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Aanvangslied zanggroep: Ps. 108 : 1

Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, de Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar ‘k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Stil gebed
Votum en groet

Zanggroep: Ps. 121 : 1 en 4
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan ?
Mijn hulp is van mijn Heere, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.
De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.
Een geloofsbelijdenis

Luisterlied – Nederland zingt: Lied 1005

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
REFREIN:
Christus, ons licht, schijn door ons heen,
schijn door het duister. Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. / REFREIN

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd. / REFREIN

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. / REFREIN

Gebed om een goede dienst

Kindermoment “Ik ben de ware wijnstok”

Luisterlied: De ware wijnstok (Elly en Rikkert)

Schriftlezing: Mattheüs 20 : 17 – 28

Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen: “We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal Hij worden opgewekt uit de dood.”
Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om een gunst te vragen. Hij vroeg haar: “Wat wilt u?”Ze antwoordde: “beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de ander links.”. Maar Jezus zei hun: “Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?”. “Ja, dat kunnen wij,” antwoordden ze. Toen zei Hij: “Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.” Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. Jezus riep hen bij zich en zei: “Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.”

Zanggroep: Lied 836 : 1 en 2

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met u mee.

Verkondiging

Orgelspel / intermezzo melodie: Johan de Heer 132 : 1

Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp’len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.

Lezing van het bevestigingsformulier

Bevestiging van Etty Rens tot ouderling met bijzondere opdracht

Zanggroep zingt haar toe: Lied 363

Dat ’s HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;
Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Dankgebed en voorbeden en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied luisterlied Lied 675: 1 en 2

Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan Halleluja

Wat kon ons schaden
Wat van U scheiden
Liefde die ons hebt liefgehad
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden
Gij houdt ons bij de hand gevat
Gij hebt de zege voor ons verkregen
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
En onze Koning zijn
Halleluja
Gij, onze Here, doet triomferen
Die naar U heten en in U weten
Dat wij Gods kind’ren zijn Halleluja

Zegen

Orgelspel

Inzameling van de gaven:
Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

Voor alle anderen:
De collectebestemming voor vandaag is het werelddiaconaat en de kerk. Van harte aanbevolen.
In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.