Liturgie eredienst 2 mei 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie zondag 2 mei 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen
Ouderling van dienst: Tineke Dibbits
Diaken van dienst: Klaas Pol
Organist: Paul Buijnink

Mededeling
De eerste bloemengroet van vorige week zondag is gegaan naar mevrouw Eringa- Hartholt als groet en felicitatie voor haar 90e verjaardag.
Het tweede boeket is gegaan naar mevrouw Schout-Pastoor als groet en felicitatie voor haar 85e verjaardag.

Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Intochtslied (zanggroep): Psalm 98: 1

Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Persoonlijk gebed – Votum en Groet

Klein Gloria (zanggroep)

Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.

Zingen (zanggroep): Psalm 98b: 1, 2 en 3

1. Alles op aarde, zingt Gods eer!
Jubel van vreugde, juich voor de Heer!

2. Speel op de citer, blaas op de fluit,
steek de trompetten, jubel het uit

3. Zeeën en stromen, beek en rivier,
klap in je handen, bruis van plezier.

Vermaning

Zingen (zanggroep): Psalm 98b: 4 en 5

4. Bergen en heuvels, huppel en spring,
blijf daar niet staan, jubel en zing

5. God komt regeren eerlijk en goed,
dans Hem met bel en met trom tegemoet

Verootmoediging en schuldbelijdenis

Zingen (zanggroep): Lied 836: 1

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

Verkondiging van Gods genade

Zingen (zanggroep): Lied 868: 1

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

Gebed

Kindermoment: Petrus zit gevangen maar wordt bevrijdt

Luisterlied bij kindermoment: Mijn God is zo groot . . .

Schriftlezingen: Jesaja 40: 28-31 en Hooglied 2: 15

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.
Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

– – – – – –

Vang voor ons de vossen, vang die kleine vossen. Ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken.

Zingen (zanggroep): Lied 345: 1

Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.

Verkondiging

Orgelspel – intermezzo

Zingen (zanggroep): Lied 628: 1 en 2

1. Nu moet gij allen vrolijk zijn.
De bomen zingen in de tuin,
het lege graf verzwijgt het niet,
de mond geopend voor het lied,
halleluja!

2. De loze woorden zijn verstomd,
de wereld die op adem komt
zingt met de vogels in de lucht
dat nu de nacht is weggevlucht,
halleluja!

Gebeden

Slotzang (zanggroep): Lied 634: 1n en 2

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer.
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer.

2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer!

Zegen

Zegenlied (zanggroep): Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huiswaar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

Zingen (Zanggroep) Lied 708: 1 en 6

1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

– – – – – – – – – –

Collecten bij de uitgang

Bestemming:
Diaconie en Kerk

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

Voor alle anderen:
In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.

Van harte aanbevolen.