Liturgie eredienst 19 september 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.


Liturgie zondag 19 september 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Ds. J.H. van der Mark, Wolvega
Ouderling van dienst: Lous Bosselaar
Diaken van dienst: Geertje Buitenhuis
Organist: Klaas Brouwer

Mededeling
De bloemengroet van afgelopen zondag (Ensyfairdienst) is gegaan naar mevrouw Ria de Wit.


Nu het door de aangekondigde versoepelingen weer mogelijk wordt om zonder verplichte registratie en gezondheidscheck de kerkdiensten te bezoeken en het door de uitgebreidere technische voorzieningen mogelijk is om de liederen – en voor zover mogelijk ook de lezingen – door de beamer rechtstreeks op uw scherm te tonen, is het niet langer noodzakelijk dat een uitgewerkte liturgie beschikbaar wordt gesteld.

Hieronder vindt u vermelding van de te zingen liederen en van de te lezen Schriftgedeelten.

Psalm 89: 1
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Psalm 89: 5
Hemel en aarde, Heer, ’t is alles uw domein,
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.
Gij die de schepper zijt van ’t noorden en het zuiden,
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.
De wereld is van U, de wind en de getijden,
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.

Klein Gloria

Lied 912: 1, 2, 5 en 6
1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil’ge Geest er woon’.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Psalm 111: 1 en 6
1 Van ganser harte loof ik Hem
in ’t midden van Jeruzalem,
den Heer in ’t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

6 Van alle wijsheid het begin
is vrees den Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

Lied 908: 1 en 3
1 Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.

3 Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn zielenrust, mijn zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,
zo laat heb liefgehad.

Lied 241: 1, 2 en 3
1 Gij die mijn liefste kleinood zijt,
Gij allerschoonste kostbaarheid
die voor mijn hart ooit telde,
o dat Gij mijn
geluk wilt zijn,
hoe zal ik ’t U vergelden?

2 Rijk ben ik in uw liefde en trouw;
o Here Jezus, zie ik bouw
op niets dan uw genade,
en nooit in tijd
of eeuwigheid
wordt mij die schat tot schade.

3 Uw woord is waarheid, Gij berooft
mij nooit van wat het heeft beloofd:
uw trouw in dood en leven.
O Heer, omdat
Gij zijt mijn schat,
moet ik mijn hart U geven.

Psalm 136: 1, 2, 12 en 13
1 Looft den Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

2 Geeft den God der goden eer,
jubelt voor der heren Heer.
Hij doet wondren, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.

12 Looft den Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

13 Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Schriftlezingen:
1 Koningen 3: 5 – 12
5Die nacht verscheen de HEER hem daar in een droom. ‘Vraag wat je wilt, ‘zei God, ‘ik zal het je geven.’6Salomo antwoordde: ‘U bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit.7U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring.8Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is.9Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u?’10Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg,11en hij zei tegen hem: ‘Omdat je hierom vraagt-niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht-12zal ik je wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft.

Matteüs 13: 44 – 52
44Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.45Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels.46Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.47Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen.48Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid.49Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden,50en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden. 51 Hebben jullie dit alles begrepen? “Ja” antwoordden ze. Hij zei hun: “Zo lijkt iedere Schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt.”

Collecten:

Bestemming:
De collecte bestemd voor
Kerk in Actie (Vredeswerk)
– en voor de Kerk.
Van harte aanbevolen.

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken. Voor alle anderen: In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.