Liturgie eredienst 19 december 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Protestantse Gemeente De Zaaier, Ens
Liturgie 19 december 2021, 9:30 uur

Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen
Ouderling van dienst: Karin Steiginga
Diaken van dienst: Klaas Pol
Organist: Paul Buijnink

Mededelingen door de ouderling van dienst

Daarin de afkondiging van het overlijden van ons gemeentelid
Mevrouw J. Lampert-Kodde in de leeftijd van 89 jaar. Ter
Nagedachtenis en tot troost en ter bemoediging van de familie
zal worden gezongen van lied 978 de coupletten 3 en 4:

3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zingen aanvangsied: Psalm 111: 1 en 2

1 Van ganser harte loof ik Hem
in ’t midden van Jeruzalem,
de Heer in ’t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

2 Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de Heer, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Psalm 67: 1 en 2

1 God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht;
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend ‘,
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2 De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez’ aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Gebed om een goede dienst

Kindermoment

Projectlied: Meisje uit Nazareth

Schriftlezing: Ruth 4: 5-17

Zingen: Lied 442: 1 en 2

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Verkondiging

Orgelspel – intermezzo Lied 913
“Wat de toekomst brengen moge”

Zingen: Lied 913: 1 en 3

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Lied 444: 1, 2 en 4

1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
van d’ eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

4 De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus,’t eeuwig licht!

Zegen

Collecte

De collectes zijn voor Diaconie en Kerk;
beide van harte aanbevolen.
U vindt de rekeningnummers in uw kerkblad