Liturgie eredienst 18 juli 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie zondag 18 juli 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Kandidaat dhr J. de Wind, Zeewolde
Ouderling van dienst: Piet van den Dorpel
Diaken van dienst: Anneke Batterink
Organist: Paul Buijnink

Mededeling
De bloemengroet van vorige week is als groet en met de wens van spoedig herstel gegaan naar de heer Jan Pol.


Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: (zanggroep/gemeente) Lied 247: 3

U heb ik nodig, uw genade is
Mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Intochtslied (zanggroep/gemeente): Psalm 149: 3

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Wees verheugd, die de Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht
en roem zijn grote macht.

Stil gebed – Votum en Groet
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen. Amen

Klein Gloria (zanggroep/gemeente)
Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.

Wetslezing: Exodus 20: 1-17

Zingen (zanggroep/gemeente):
Op Toonhoogte 278 (versie 2015)

Ik kniel neer, en belijd
U bent heer , in dit huis
Ik kniel neer, en belijd
U bent heer , in dit huis

U bent mijn Leven, Mijn Licht.
ik zoek uw aangezicht.
Aan uw voeten, dicht bij U
Kniel ik neer, Kniel ik neer.

Ik kniel neer en belijd
U bent heer , in dit huis
Ik kniel neer, en belijd
U bent heer , in dit huis.

U bent mijn Leven, Mijn Licht.
ik zoek uw aangezicht.
Aan uw voeten, dicht bij U
Kniel ik neer, Kniel ik neer.

Ik kniel neer en belijd
U bent heer , in dit huis
Ik kniel neer, en belijd
U bent heer , in dit huis.

U bent Heer, in dit Huis.
U bent Heer, in dit Huis

Gebed om ontferming en om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied (Luisterlied): Evang. LB 440: 1, 2 en 3

1. Hoor, de vogels zingen weer
Wat doe jij, wat doe jij?
Samen danken zij de Heer
Wat doe jij?

Refrein: Dank de Heer voor elke dag
Die je van Hem leven mag
Vogels doen dat telkens weer
Wat doe jij?

2. Vogels maken zich niet druk
Wat doe jij, wat doe jij
Zingen zomaar van geluk
Wat doe jij? (refrein)

3. Vogels leven vrij en blij
Wat doe jij, wat doe jij
God, de Vader, danken zij
Wat doe jij? (refrein)

Schriftlezingen:
1 Korinte 15: 35-49
Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?’ Dwaas die u bent! Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld, en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm.
Elk aards lichaam is anders; het lichaam van een mens is enig in zijn soort, dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook, en ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde, maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aards lichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan, de maan weer een andere dan de sterren, en de sterren onderling verschillen ook in schittering.

Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben.

Openbaringen 22: 1-5
Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd.
Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Zingen (zanggroep/gemeente): Lied 630: 1, 2 en 4

1 Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

4 Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid,
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Preek

Orgelspel – “Lichtstad met uw paarlen poorten”
Ev. LB 413

Zingen (zanggroep/gemeente): Psalm 33: 7 en 8

7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de Here laven
wie ontbering lijdt.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil’ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd’ ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Dankgebed en voorbeden

Slotzang (zanggroep/gemeente): Lied 769

1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

2 Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

3 Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

4 Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

5 Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Zegen


Collecten bij de uitgang

Bestemming:
Vandaag is de collecte bestemd voor de Diaconie:
ISEE Project (Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea)
en voor de Kerk. Van harte aanbevolen.

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

Voor alle anderen:

In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.