Liturgie eredienst 18 april 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 18 april 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Ds. J. Smit, Katwijk aan Zee
Ouderling van dienst: Lous Bosselaar
Diaken van dienst: Anneke Batterink
Organist: Jan Mark van den Berg

Mededeling
De bloemengroet van vorige week is als groet en bemoediging gegaan naar Theo en Anneke Menting

Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Intochtslied (zanggroep): Psalm 21 : 3

3. Al wat de koning had begeerd
van U, o God, was leven;
en Gij hebt hem gegeven
een leven dat de tijd trotseert,
een leven voor altijd
in onvergank’lijkheid.

Persoonlijk gebed – Votum en Groet

Klein Gloria (zanggroep)

Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.

Zingen (zanggroep): Psalm 21 : 7

7. Verhef U in uw kracht, o Heer,
toon uw geducht vermogen
aan sterfelijke ogen.
Wij willen zingen tot uw eer,
willen uw wondermacht
lofzingen dag en nacht.

Wet des Heeren + hoofdsom

Zingen (zanggroep): Gezang 911 : 3 en 4

3. Ja, Gij zijt het die mij redt
van uw eigen strenge wet,
van mijn eigen dwaze schuld
die Gij delgt in uw geduld,
God die al mijn kwaad verdroeg,
uw genade is genoeg.

4. Wat ik in mijn handen houd
is uw kruis tot mijn behoud.
Gij die naakten overkleedt,
die tot redding zijt gereed,
die melaatsen rein doet zijn,
kleed mij, red mij, maak mij rein.

Gebed om schuldvergeving en om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment: Een wonderlijke visvangst

Luisterlied: Simon en Andreas

Simon en Andreas waren vissers op de zee
maar Jezus vroeg: “hé, volg je Mij?”
en zij gingen met Hem mee,
ja, zij gingen met Hem mee
Refrein:
Maar niet om vissen te vangen
maar mensen te winnen
voor het Koninkrijk van God (2x)

Jacobus en Johannes waren vissers op het meer
maar Jezus vroeg: “hé, volg je Mij?”
en hun antwoord was: “ja, Heer!”
ja, hun antwoord was: “ja, Heer!”
Refrein

Wil je net zo zijn als Simon en Andreas
wil je net zo zijn als Jacobus en Johannes
dan hoef je niet te vissen op de zee of op het meer
als Jezus vraagt: “hé, volg je Mij?”
zeg dan ook: “ja, Heer!” (2 x)

Schriftlezingen – Johannes 20 : 1 – 9 en 1 Petrus 1 : 3 – 5 NBV 2004

1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan.
– – – – – – –
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.

Luisterlied: Evangelische Liedbundel lied 125 : 1 en 2

1. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
refrein
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

2. Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
refrein

Preek – tekst – 1 Petrus 1 : 3

Opnieuw geboren … waardoor wij leven in hoop

Orgelspel – intermezzo

Luisterlied: Gezang 462 LvdK: 1, 2 en 4

1. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!
Wie kiest, o verdwaasde, voor ’t leven de dood?

2. Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,
de nacht is zo lang reeds verdwenen!
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
heeft d’ aarde reeds eeuwen beschenen.
En groots is uw roeping en heilig uw taak,
en d’ uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak!

4. Welzalig de vrome, die wandelt in ’t licht,
door Christus de doodslaap ontrezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
’t zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

Dankgebed en voorbeden

Slotzang (zanggroep): Psalm 68 : 7

7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de HEERE Heere doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Zegen + driemaal ‘amen’

– – – – – – – – – –

Collecten bij de uitgang

Bestemming:
Diaconie (ISEE Project) en Kerk

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

Voor alle anderen:

De collectebestemming voor vandaag is Diaconie: ISEE Project (Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea) en Kerk
Van harte aanbevolen.

In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.