Liturgie eredienst 15 augustus 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie zondag 15 augustus 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens
Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. F. Verboom te Kampen
Ouderling van dienst: Lous Bosselaar/Karin Steiginga
Diaken van dienst: Geertje Buitenhuis/Wikje Ziel
Organist: Paul Buijnink

Mededeling
De bloemengroet van vorige week zijn als groet met de wens van spoedig herstel gegaan naar Marjolein Bast.


Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Bij de mededelingen is een bericht dat op 11 augustus jongstleden in de leeftijd van 92 jaar is overleden de heer Ymert Albartus Hollestelle. De dankdienst voor zijn leven is voorzien op dinsdag 17 augustus aanstaande om 13:30 uur in dit kerkgebouw. Aansluitend wordt hij begeleid naar het crematorium Ölandshorst, Oostranddreef 1 in Lelystad. Voorafgaand aan de dankdienst is er gelegenheid tot condoleren tussen 12:45 en 13:15 uur in een zaal van ons kerkgebouw. Ter nagedachtenis aan hem en als troost en ter bemoediging van de familie zingen wij van
Lied 23b de coupletten 1 en 5:

De Heer is mijn herder! ’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust.
De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd!
‘k zal immer verkeren in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd.

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Zingen: Intochtslied: Psalm 84: 4 en 6
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Stil gebed – Votum en Groet

Zingen: Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.

Luisterlied: Johannes de Heer 57

(Meezingen mag)
1 Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.
refrein: Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neêr.
Nu valen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.

2 Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn. refrein

3 Er komen stromen van zegen,
Zend ons de heilstroom nu neêr!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z’ ons voortdurend, o Heer. refrein

Gebed om een goede dienst

Kindermoment:
Luisterlied: “Ben je groot of ben je klein . . “

Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent; Hij kent je als je baalt
Hij kent je als je droevig bent; Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent; Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!
Hij is vol liefde. God houdt van jou!

Schriftlezing: Psalm 103
Van David.
Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden. Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. De HEER -zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst hij over alles. Prijs de HEER, u die zijn boden bent, sterke helden die doen wat hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de HEER, al zijn schepselen, prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de HEER, mijn ziel

Zingen: Psalm 103: 1,5 en 9
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

5 Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Verkondiging:

Orgelspel – intermezzo Lied 381
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

Vanaf de diensttafel:
 – gedeelte uit het Avondmaalsformulier
 – Apostolische Geloofsbelijdenis
 – Gebed

Zingen (tijdens gereedmaken tafel): Lied 376: 1 en 5
1 Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister,
treed te voorschijn uit het duister
om u met het licht te sieren
en uw zaligheid te vieren.
God wil in zijn welbehagen
u als gast aan tafel vragen,
God, wien hemelen niet binden,
in uw hart een herberg vinden.

5 Jezus, oorsprong van mijn leven,
zon van vreugde, hoog verheven,
Jezus, hart van mijn beminnen,
levensbron en licht der zinnen,
zie ik val hier voor uw voeten,
laat mij waardig U ontmoeten,
mij genieten van uw spijze,
bij U zijn om U te prijzen.

Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Psalm 116:1
1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Dankgebed en voorbeden

Slotzang: Lied 799: 1 en 2
1 Kom kinderen, niet dralen,
want de avond is nabij!
Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij.
Komt, vatten wij dan moed
naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
In ’t eind is alles goed.

2 Het zal ons niet berouwen
de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de Getrouwe,
en Hij ging zelf vooraan.
Komt en vertrouwt op Hem
die u is voorgetogen
en richt uw hart en ogen
vast op Jeruzalem.

Zegen


Collecten bij de uitgang

Bestemming:
De collecte bestemd voor de Diaconie en voor de Kerk.
Van harte aanbevolen.

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken. Voor alle anderen: In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.