Liturgie eredienst 13 juni 2021 09:30, voorbereiding HA


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie zondag 13 juni 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Ds. B. Coster, Rouveen
Ouderling van dienst: Etty Rens
Diaken van dienst: Klaas Pol
Organist: Paul Buijnink

Mededeling
De bloemengroet van vorige week zondag is als groet en bemoediging gegaan naar Peter Glas, met de wens van
spoedig herstel.

Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Intochtslied (zanggroep): Lied 209
1 Heer Jezus, o Gij dageraad,
wend naar ons toe uw licht gelaat.
Uw Geest die in de waarheid leidt
zij onze gids in deze tijd.

2 Geef dat ons hart mag zijn gericht
op U die ons verstand verlicht,
opdat uw naam ons steeds nabij,
uw lof op onze lippen zij,

3 totdat met alle eng’len saam
wij zingen: heilig is Gods naam!,
en zien U in het zalig licht
van aangezicht tot aangezicht.

Persoonlijk gebed – Votum en Groet

Klein Gloria (zanggroep)
Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.

Gebed / Leefregel

Zingen (zanggroep): Lied 212
1 Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde,
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!

2 Hij die het leven / aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!

3 Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

4 Bron van het goede, / die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!

5 Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja!

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment: Abraham en Sara blij met een zoon

Luisterlied: Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn

Zingen (zanggroep): Lied 215: 7 en 4
7 Maak in uw liefd’ ons, Heer, bereid
voor licht en vreed’ in eeuwigheid!
En dat ons leven ied’re dag
als ons gebed U loven mag.

4 Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

Schriftlezingen:

Handelingen 18: 1-11
Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar Korinte. Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek, en omdat ze hetzelfde ambacht uitoefenden als hij – ze waren leerbewerker van beroep – trok hij bij hen in en ging bij hen werken.

Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen. Nadat Silas en Timoteüs uit Macedonië waren aangekomen, richtte Paulus zich volledig op de verkondiging en getuigde ten overstaan van de Joden dat Jezus de messias is. Maar omdat ze zich verzetten en lasterlijke taal spraken, schudde hij het stof van zijn kleren en zei: ‘U roept zelf het onheil over u af! Mij treft geen blaam. Voortaan zal ik me tot de heidenen richten.’

Hij verruilde de synagoge voor het huis van Titius Justus, iemand die God vereerde en wiens huis naast de synagoge stond. Crispus, een leider van de synagoge, aanvaardde echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer, en ook veel Korintiërs die Paulus hadden gehoord gingen over tot het geloof en lieten zich dopen. ‘s Nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: ‘Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet! Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want veel mensen in deze stad behoren mij toe.’
Paulus bleef anderhalf jaar in Korinte en onderrichtte de inwoners over Gods boodschap.

1 Korintiërs 2: 1-5
Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus-de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

Zingen (zanggroep): Lied 412: 1 en 2
1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heem’len, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard’ en hemel heerlijk openbaren!

2 U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer,
profeten, martelaars vermelden daar uw eer.
Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen!

Verkondiging: “Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.”

Orgelspel – intermezzo

Zingen (zanggroep): Lied 412: 4 en 6
4 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan ’t kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.

6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraf’lijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

Lezen Avondmaalsformulier

Luisterlied: Psalm 15

Spreek altijd de waarheid, wees eerlijk en oprecht
je moet niet gaan liegen maar doen wat God je zegt
praat niet mee met roddels al doen ze ’t allemaal
en zet niet een ander flink voor paal
Refrein: Het is de juiste weg, doen wat God je zegt
dan zul je wonen in zijn tent
maak de dingen goed die je zegt en doet
God zorgt dat je veilig bent

als je iets beloofd hebt doe dan wat je zei
zelfs als het niet leuk is soms hoort dat erbij
en heb je genoeg geld leen dan wat je kan
maar zonder de rente: een goed plan
Refrein: het is de juiste weg . . .

En iemand die rot doet geen daar geen aandacht aan
heb eerbied voor mensen die voor Jezus gaan
is iemand onschuldig verraad hem niet voor geld
geef altijd het beste dat is wat telt
Refrein: het is de juiste weg . . .

Dankgebed en voorbeden

Slotzang (zanggroep): Lied 848: 1, 2, 4 en 5
1 Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

2 Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

4 Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

5 Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

Wegzending en Zegen + driemaal ‘amen’


Collecten bij de uitgang

Bestemming:
Diaconie en Kerk
Kerkgangers: Zij kunnen hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.
Voor alle anderen: In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.

Van harte aanbevolen.