Liturgie eredienst 11 juli 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie zondag 11 juli 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Dhr G. Doorn Sr. Pastor PG Kuinre en Rutten
Ouderling van dienst: Etty Rens
Diaken van dienst: Wikje Ziel
Organist: Jan Mark van den Berg

Mededeling
De bloemengroet van vorige week is als groet en felicitatie voor hun 25-jarig huwelijk gegaan naar Teunis en Rianne Sikma.


Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen (zanggroep/gemeente): Lied 23b: 1 en 3
De Heer is mijn herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens
aan wat’ren der rust.
De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Intochtslied (zanggroep/gemeente): Psalm 84: 1 en 3

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

3 Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Stil gebed – Bemoediging en Groet

Klein Gloria (zanggroep/gemeente)
Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.

Gebed

Zingen (zanggroep/gemeente): Lied 281: 1 t/m 5

1 Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houdt uw oog op ons gericht: Kyrie eleison.

2 Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison.

3. Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison.

4. Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan: Kyrie eleison.

5. Dat ieder die zich tot u wendt,
de gloed van uw genade kent. Kyrie eleison!

Woorden van Genade

Gebed opening Woord

1e Lezing: Jeremia 18: 1-6 BGT

Jeremia gaat naar de pottenbakker
De Heer zei tegen Jeremia: “Ga naar het huis van de pottenbakker. Daar zal ik je vertellen wat mijn boodschap is. Jeremia ging naar het huis van de pottenbakker. De pottenbakker was aan het werk. Hij pakte een stuk klei en begon een pot te maken. Maar de pot mislukte. de pottenbakker begon opnieuw. Hij vormde de klei met zijn handen, net zo lang tot het de pot was die hij wilde.
De Heer heeft macht over alle volken
Toen gaf de Heer aan Jeremia de opdracht om tegen het volk te zeggen: “Luister, volk van Israël. De Heer zegt tegen jullie: “De pottenbakker doet met zijn klei wat hij wil. Net zo doe ik met jullie wat ik wil”. Begrijpen jullie wel hoe machtig ik ben?

Luisterlied (mee te zingen door zanggroep en gemeente): Ev. Liedbundel 479

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer
Kneed mij, Here God Ook als het soms wel eens pijn doet
Kneed mij, Here God U weet precies hoe ik zijn moet

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mjin eer
Kneed mij, Here God ‘k Wil mij opnieuw aan U geven
Kneed mij, Here God U maakt iets moois van mijn leven.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben ik in Uw handen, O Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer.

Kindermoment: “Ja zeggen en het ook doen”

Ja is ja, nee is nee. Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen als jij in Hem gelooft
Ja is ja, nee is nee. Beloofd, is beloofd.

Jezus wil je helpen als jij in Hem gelooft.

Hij is een God van liefde Hij houdt heel veel van jou
Hij zal je nooit verlaten want Hij is altijd trouw

Ook wij moeten dit leren om altijd trouw te zijn
en doen wat we beloven dat geldt voor groot en klein.

2e Lezing: Romeinen 9: 14-24 BGT

Alles hangt af van Gods goedheid
Maar is dat niet oneerlijk van God? Nee, natuurlijk niet!
God heeft tegen Mozes gezegd: “Ik zal goed zijn voor wie ik goed wil zijn. Ik geef liefde aan wie ik liefde wil geven”.
God bepaalt zelf wat hij doet. En dat hangt niet af van wat een mens wil of hoe goed een mens zijn best doet. Maar alles hangt af van Gods goedheid en liefde.
In de heilige boeken zegt God tegen de farao van Egypte: “Ik heb jou koning gemaakt, en ik zorg ervoor dat je tegen mij in opstand komt, en dat je gestraft wordt. Zo laat ik zien dat ik alle macht heb. Zo laat ik aan iedereen op aarde zien wie ik ben”. Het is dus God die bepaalt of iemand tegen hem in opstand komt. En het is God die beslist voor wie hij goed is.
God beslist over de mensen
Je zou kunnen vragen: ‘Waarom wordt God dan boos als mensen verkeerde dingen doen? Hij beslist toch zelf of iemand hem wel of niet gehoorzaamt?’
Dan zeg ik: Luister, jij bent een mens. Hoe durf je dan zo over God te spreken? Heb je ooit een pot horen vragen aan de pottenbakker: ‘Had je mij niet anders kunnen maken?’
De pottenbakker beslist wat hij doet met zijn klei. Van hetzelfde stuk klei kan hij een prachtige vaas maken, maar ook een heel gewone pot. Net zo beslist God zelf wat hij doet. God had de mensen kunnen straffen, want door hun slechtheid verdienden zij de zwaarste straf. God was boos op hen, en hij wilde zijn macht laten zien. Toch bleef hij geduld hebben met de mensen, en hij liet ze in leven.
Want hij had een deel van de mensen bestemd voor het eeuwige leven. God wilde hun laten zien hoe goed hij voor hen is. En hij wilde hun laten zien hoe geweldig het eeuwige leven is. Dat gaat over ons. Wij horen bij de mensen die God uitgekozen heeft. En dat zijn dus niet alleen Joden, maar ook mensen van andere volken.

Zingen (zanggroep/gemeente): Lied 1005: 1 t/m 5

1 Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. Refrein

3 Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst. Refrein

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd. Refrein

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. Refrein

Verkondiging: thema “Laat je kneden”

Meditatief orgelspel

Zingen (zanggroep/gemeente): lied 139b: 1 en 2

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Refrein:
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij, en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen,
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Refrein

Geloofsbelijdenis

Dankgebed en voorbeden

Slotlied / Luisterlied
(mee te zingen door zanggroep en gemeente):
Ev Liedbundel 357: 1 en 5

1 Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ‘t heelal verheugde,
bron van eeuwige vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.

5 Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van `t onsterf’lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn Amen, halleluja.

Zegen

Uitleidend orgelspel


Collecten bij de uitgang

Bestemming:
Vandaag is de collecte bestemd voor de Diaconie en
voor de Kerk. Van harte aanbevolen.

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

Voor alle anderen:

In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.